Posts from May 2022

10 Items

Tiddubitaw qatt mill-qawwa tat-Talba tar-Ruzarju – Peter Darmanin ofs

by Administrator

Gheziez huti Frangiskan Iz-zmien ghaddej u ma jistenna lil hadd. Illum inkantaw ta’ l-ahhar l-innu tant sabih, miktub mill-Poeta Nazzjonali, Dun Karm Psaila: Fil-Hlewwa ta’ Mejju”. Hmistax ohra tkun l-ahhar laqgha taghna fis-Santwarju qabel il-vaganzi tas-sajf. Madanakollu, il-messaggi ta’ kull nhar ta’ Tlieta jibqghu ghaddejjin ukoll matul il-vaganzi tas-sajf, halli b’mod virtwali nibqghu nduqu “Il-Hlewwa […]

IS-SEBA’ HADD TAL-GHID – IL-HADD, 29 TA’ MEJJU, 2022

by Administrator

Tlugħ il-Mulej fis-Sema. 1. Nirringrazzja pubblikament lil Grupp Santa Martha : U lil dawk kollha li qed jiġu jgħinu fit-Tindif tas-Santwarju. 2. It-Tlieta 31 ta’ Mejju : 7.00pm Laqgħa pubblika fis-Santwarju. Jitħaddet Tony Mahoney bis-suġġett : “Alla jinqeda b’kollox biex jiġbed il-midneb lejĦ”. Il-laqgħa hi miftuħa għal kulħadd u tista’ tiġi segwita fuq il-Webcam tas-Santwarju. […]

Ir-Rabta ta’ Marija max-xahar ta’ Mejju – Cecilia Attard ofs

by Administrator

Gheziez Huti fi Kristu u San Frangisk,    IR-RABTA TA’ MARIJA MAX-XAHAR TA’ MEJJU   Hu difficli tghid ezatt ghaliex ix-xahar ta’ Mejju hu assocjat ma’ Ommna Marija.  Tradizzjonalment, Mejju  m’ghandux festa maggura Marjana marbuta mieghu, bhal, per ezempju, Awwissu u Dicembru.  Huwa biss wara r-riforma liturgika ta’ l-1969 illi l-festa tal-Visitazzjoni bdiet tigi ccelebrata […]

IS-SITT HADD TAL-GHID – IL-HADD, 22 TA’ MEJJU, 2022

by Administrator

JUM IT-TWAQQIF TAS-SOĊJETA’ FILARMONIKA ‘SLIEMA’ 1. Il-Ħadd 22 ta’ Mejju : Jum it-Twaqqif tas-Soċjeta’. Nifirħulhom u nawgurawlhom. 9.30am Quddiesa bis-sehem tal-Banda Ċittadina “Sliema” taħt id-direzzjoni tas- Surmast Direttur Mro Lesley Tabone bis-sehem tal-kantanta Ylenia Vella. Ikunu fostna l-President u l-Kumitat tas-Soċjeta’ Filarmonika “Sliema”. 2. Il-Weekend li għadda kien Jum is-Sejħa Franġiskana : Grazzi li lqajtu […]

Ma nintilfux f’dak biss li hu spettakulari – Pauline Darmanin ofs

by Administrator

Joshua Bell huwa vjolinista pjuttost zaghzugh, ta’ fama internazzjonali. Il-kuncerti li jaghti  jkunu bbukkjati minn hafna qabel u trid thallas sew ghal biljett biex tattendi! B’mod legger is-surmast ta’ l-orkestra, flimkien ma hbieb ohra, kienu qed jiddiskutu x’jigbed lin-nies ghal kuncerti ta’ Bell u kemm verament dawn japprezzaw il-kapacita singulari tieghu. Waslu biex organizzaw esperiment. […]

IL-HAMES HADD TAL-GHID- IL-HADD, 15 TA’ MEJJU, 2022

by Administrator

JUM IS-SEJĦA FRANĠISKANA 1. Dan il-weekend : Qed niċċelebraw fil-Parroċċa tagħna Jum is-Sejħa Franġiskana. Ilqajna fostna lil Promuturi tal-Vokazzjonijiet, Patri Clive u Fra Lorrie. U lil Kandidati li bdew il-mixja franġiskana. Nitolbu għalihom. 2. It-Tlieta 17 ta’ Mejju : 7.00pm Laqgħa pubblika fis-Santwarju. Jitħaddet Fr Joe Caruana ofm bis-suġġett “Il-Franġiskani u l-Art Imqaddsa”. Kulħadd mistieden. […]

Innu li jidhollok f’qalbek – Tony Mahoney ofs

by Administrator

INNU LI JIDĦOLLOK F’QALBEK Innu li, temmen jew ma temminx, jidħollok f’qalbek, imisshielek u jimlihielek bit-tama, bil-paċi u bil-ferħ ġewwieni. Timtela’ bil-ferħ ta’ Kristu, bil-ferħ tat-tfal ċkejknin. Dan huwa l-Innu li kulħadd ikantah, ‘Fil-ħlewwa ta’ Mejju’. Dan huwa kapolavur  tal-poeta nazzjonali, Dun Karm Psaila. Bil-mużika tas-surmast Giuseppe Caruana, tħoss dan l-Innu jinfiltralek qalbek. U tieħu […]

IR-RABA’ HADD TAL-GHID – IL-HADD, 8 TA’ MEJJU, 2022

by Administrator

IL-MULEJ IBIEREK LIL OMMIJIET KOLLHA 1. Il-Ġabra Speċjali : Kienet €440.11 Nirringrazzjawkom. 2. Il-Ħadd 8 ta’ Mejju : Festa tal-Madonna ta’ Pompej. Nitolbu s-Supplika wara l- Quddiesa tal-11am. Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, Nitolbu għall-Ommijiet kollha ħajjin u mejtin. 3. It-Tlieta 10 ta’ Mejju : 7.00pm Laqgħa pubblika fis-Santwarju. It-taħdita se tagħmilha Pauline Darmanin bis-suġġett “Il-Mikrofonu […]

Il-Festa ta’ San Guzepp – Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

Il-Festa ta’ San Ġużepp ĦaddiemIl-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, iċċelebrata nhar il-Ħadd li għadda fl-1 ta’ Mejju, twaqqfetmill-Papa Piju XII fl-1955 biex nonoraw lil San Ġużepp u biex niċċelebraw l-impenn tal-KnisjaKattolika għad-dinjità tax-xogħol. Id-data tagħha ntgħażlet biex tagħti sinifikat Nisrani lill-Ewwel ta’ Mejju, jum iddedikat lill-ħaddiema kollha. Din il-festa tenfasizza d-dinjità tal-ħaddiem kif ukoll li […]

IT-TIELED HADD TAL-GHID – IL-HADD, 1 TA’ MEJJU, 2022

by Administrator

“Pietru, tħobbni int iktar minn dawn!” 1. It-Tlieta 3 ta’ Mejju : 7.00pm Laqgħa pubblika fis-Santwarju. It-taħdita se jagħmilha Peter Darmanin bis-suġġett “Dawk Franġiskani Sekulari”. Il-laqgħa hi miftuħa għal kulħadd. Tista’ wkoll tiġi segwita fuq il-Webcam tas-Santwarju. 2. It-Tnejn 2 ta’ Mejju : 5.00pm Il-Katekista Ms Nathalie Spiteri se tlaqqa’ lit-tfal tal-Katekiżmu fejn l-Uffiċċju Parrokkjali […]