Attivitajiet Reliġjużi

9 Items

MAL-PASSI TAL-PASSJONI… FIT-TOROQ TAL-PARROCCA, MADWAR IS-SANTWARJU.

by Administrator

  L-Abbatini u z-Zghazagh tal-Parrocca taghna se jergghu jorganizzaw id-Dramm tal-Passjoni ghal Gimgha Mqaddsa, nhar is-Sibt 13 ta’ April, 2019, fis-7.30 ta’ filghaxija. Inheggu lil kull membru tal-Parrocca biex jippartecipa bhala spettatur waqt dan id-Dramm biex naghtu xhieda hajja tat-twemmin li nhaddnu fit-toroq taghna u anki biex naghtu kuragg u nuru l-apprezzament taghna lejn l-Abbatini […]

MAL-PASSI TAL-PASSJONI

by Administrator

  Raprezentazzjoni ta’ dak li ghadda minnu Sidna Gesu Kristu f’dak il-lejl u l-ghodwa meta inghata f’idejn l-ghedewwa biex jbati u jmut ghalina, gewwa t-toroq Sliemizi . Mall-Passi tal-Passjoni, ser tigi animata mit-tfal u zaghzagh tal-Parrocca Frangiskana Madonna tas-Sacro Cuor, b’kitba ta’ David Chetcuti Dimech u Kyle Portelli taht id-direzzjoni ta’ Robert Pulis u Tony […]

Il-Tbatija tal-Bniedem minn Ghajnejn Kristu – 21 ta’ Marzu, 2017

by Administrator

L-Ordni Frangiskan Sekular (Sliema) se jorganizza Siegha ta’ Talb u Riflessjoni ghal matul ir-Randan fis-Sede ta’ l-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, nhar it-Tlieta, 21 ta’ Marzu, 2017, wara l-ahhar Quddiesa ta’ filghaxija. Ghal din l-attivita huwa mistieden kulhadd. Ejja itlob u rrifletti maghna. Joe Gatt, Vici Ministru OFS

FESTA SOLENNI TA’ MISSIERNA SANFRANĠISK, SLIEMA

by Administrator

FESTA SOLENNI TA’ MISSIERNA SAN FRANĠISK, SLIEMA Il-Ħamis, 6 t’Ottubru, 2016 Bħala parti miċ-Ċelebrazzjonijiet ta’ Missierna San Franġisk, il-Fraternita tagħna, ħadet sehem fis-Sagrifiċċju tal-Quddiesa tal-okkażżjoni, li kienet ċċelebratha minn Patri Christopher Farrugia ofm, Assistent Rappreżentant tal-Aħwa Minuri. Wara l-Evanġelju tajna bidu għal tliet Riti dik tal-Vestizzjoni, tal-Professjoni u Tiġdid tal-Professjoni, fil-preżenza tal-Ministu Nazzjonali, Tony Vella […]

“Velja ta’ Talb, – “Il-Pjan t’Alla għall-Fidwa tal-Bniedem”

by Administrator

Nhar it-Tlieta, 16 ta’ Frar, 2016, saret “Velja ta’ Talb” dwar il-Pjan t’Alla ghall-Fidwa tal-bniedem, immexxija mill-Gwardjan Patri Pawl Galea OFM, fis-sede tal-Ordni Frangiskan Sekular. Din kienet attivita specjali ghal zmien ir-Randan. Ghal din il-Velja li kienet miftuha ghal kulhadd attendiet gemgha sabiha u kienu bosta dawk li hadu parti attiva fiha. Proist tassew lill-orginazzaturi.

Quddiesa ċ-Ċimiterju tal-Addolorata

by Administrator

Nhar is-Sibt 14 ta’ Novembru, 2015, fl-10.30 ta’ filgħodu, il-Provinċja Franġiskana ċċelebrat Quddiesa kkonċelebrata ġewwa l-Kappella tac-Ċimiterju tal-Addolorata. Din il-quddiesa tiġi ċċelebrata kull sena fil-kappella taċ-ċimiterju, matul ix-xahar ta’ Novembru biex nitolbu għal dawk il-patrijiet li ħallewna. Il-Quddiesa kienet ċċelebrata minn P. Marcellino Micallef, OFM Vigarju Provinċjali u li għaliha attendew numru sabiħ ta’ patrijiet. […]