Posts from August 2021

10 Items

Ir-Rieda t’Alla – Tony Mahoney ofs

by Administrator

Meta nkunu tfal, u allura niddependu kollox fuq il-ġenituri, nitrabbew nobdu u nisimgħu minnhom … għax huma jixtiqulna l-ġid, kull ġid. L-aħjar pjan huwa dejjem tagħhom. Il-ħasra hi li meta nikbru u nħarsu lura, nirrealizzaw għaliex kienu tawna it-tali parir, u forsi aħna ma tajniex kasu. Illum jiddispjaċina … iżda issa jkun tard wisq. Jekk […]

IT-TNEJN U GHOXRIN HADD – IL-HADD, 29 TA’ AWWISSU, 2021

by Administrator

Inħarsu l-Liġi tal-Mulej 1. Il-Ħamis 26 ta’ Awwissu : 6.00pm Adorazzjoni komunitarja b’temi attwali. 2. Il-Ġimgħa 3 ta’ Settembru : L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Il-Patrijiet iżuru lill-anzjani u l-morda fi djarhom għall-Qrar u t-Tqarbin. 3. Il-Fondazzjoni Manutenzjoni, Santwarju/Kunvent : B’sodisfazzjon tħabbar li ħallset is-somma kollha marbuta max-xiri tal-LIFT, li tammonta għal €28,937.62. Grazzi lill-Benefatturi kollha. Bħalissa […]

Maghqudin ma’ Marija biex immorru ghand Gesu – Cecilia Attard

by Administrator

Gheziez Huti f’San Frangisk, Ix-xahar t’Awwissu hu maghruf ghal festi li bosta minnhom huma marbuta ma’ Ommna Marija Santissima, l-ikbar wahda hija It-Tlugh ta’ Marija fis-sema bir-Ruh u l-Gisem li ghadna kemm iccelebrajna f’lokalitajiet diversi gewwa Malta u Ghawdex.  Ghalhekk nisghu nghidu li bhala Maltin l-imhabba taghna lejn il-Madonna ghadha qawwija hafna. Hemm zewg passaggi […]

IL-WIEHED U GHOXRIN HAGG – IL-HADD, 22 TA’ AWWISSU, 2021

by Administrator

Il-Fidi hi Rigal ta’ Alla l-Missier 1. Dan il-weekend tiġi ċċelebrata l-Festa ta’ Stella Maris : Nawguraw il-Festa t-tajba lill-Arċipriet, il-Kleru u l-Parruċċani kollha ta’ Stella Maris. 2. Il-Ħamis 26 ta’ Awwissu : 6.00pm Adorazzjoni komunitarja b’temi attwali. 3. L-Għaqda Volontarja Parrokkjali: “IL-Ħbieb Tas-Santwarju” fil-preżenta għandha bilanċ ta’ €1,065 eruo. L-Għaqda tilqa’ bi pjaċir applikazzjonijiet […]

It-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija – Joe Gatt ofs

by Administrator

Ħuti Franġiskani, Dħalna fit-tieni sena tal-pandemija tal-Covid 19 u għadna nbgħatu mill-effetti tagħha bit-tama li dalwaqt noħorġu minnha. Waslet il-festa ddedikata lejn it-tlugħ fis-sema ta’ Marija,jum qaddis fejn għandna niddedikawh għat-talb biex il-Madonna tkun medjatrici għalina quddiem binha biex jipproteġina minn dan il-virus qerriedi. Imma naraw sewwa kemm din il-festa hija għal qalb tal-Maltin. Huma […]

L-GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 15 TA’ AWWISSU, 2021

by Administrator

SOLENNITA’ TA’ SIDTNA MARIJA MTELLA’ S-SEMA 1. Il-Ħamis 19 ta’ Awwissu : 6.00pm Adorazzjoni komunitarja b’temi attwali. 2. L-Għaqda Volontarja Parrokkjali: “IL-Ħbieb Tas-Santwarju”, tħabbar li l- membri tal-Kumitat tat-Tmexxija huwa ffurmat kif ġej: President, Fr Paul Attard ofm, Gwardjan/Kappillan; Viċi President, Fr Stephen Sciberras ofm; Segretarja, Rita Vella Brincat; Assistenta Segretarja, Marianne Bonaci; Kaxxier, Peter […]

Xi rrid minnha l-Mulej? – Mariella Spiteri-Gonzi ofs

by Administrator

Għeżież ħuti Franġiskani, Xi rrid minnha l-Mulej? Meta nitolbu biex ‘ikun minnu dak li rrid Alla’, eżatt x’inkunu qedinfissru? Din hija mistoqsija li ħafna jikkumbattu fihom infushom. Nafu li jrid li aħna ngħixuħajja tajba u li nkunu ġenerużi ma’ kulħadd, imma dan biżżejjed?Silta mill-Bibbja li dejjem laqtitni hija Mikea 6:8:Bniedem, huwa wriek x’inhu tajjebu x’jistenna […]

ID-DSATAX IL-HADD TAS-SENA – IL-HADD, 8 TA’ AWWISSU, 2021

by Administrator

IS-SIGRIET TAL-ĦAJJA ETERNA 1. L-Erbgħa 11 ta’ Awwissu : Festa ta’ Santa Klara t’Assisi. 2. Il-Ħamis 12 ta’ Awwissu : 6.00pm Adorazzjoni komunitarja b’temi attwali. 3. Il-Ħadd 15 ta’ Awwissu : Solennita’ tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. 4. L-Għaqda Volontarja Parrokkjali: “IL-Ħbieb Tas-Santwarju”, tħabbar li l-membri tal-Kumitat tat-Tmexxija huwa ffurmat kif ġej: President, Fr Paul […]

Il-Qalb Immakulata ta’ Marija – Brigitte Attard ofs

by Administrator

Maħbubin ħuti fi Kristu u San Franġisk, Ix-xagħar t’Awissu huwa ddedikat lill-Qalb Immakulata ta’ Marija.  Il- qalb fiżika ta’ Marija hija vvenerata għaliex hija parti mill-persuna ta’ Marija u s-sedja t’imħabbitha (speċjalment għall-Iben divin tagħha), tal-virtù tagħha, u tal-ħajja interjuri tagħha.  Din id-devozzjoni lejn il-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija hija inċentiv biex niżviluppaw imħabba u […]

TMINTAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD, 1 TA’ AWWISSU, 2021

by Administrator

L-INDULĠENZA TAL-PORZIUNCOLA 1. Il-Ħadd 1 u t-Tnejn 2 ta’ Awwissu : Festa tal-Indulġenza tal-Porziuncola. Matul din il-ġimgħa tintrebah l-Indulġenza tal-Maħfra tal-Porziuncola bil-kundizzjoni tas-soltu. • Tagħmel żjara fi Knisja Parrokkjali jew fi Knisja Franġiskana. • Titlob il-Missierna u l-Kredu. • Tagħmel Qrara Sagramentali. • Tirċievi l-Ewkaristija. • Titlob skond l-intenzjoni tal-Papa. NB. L-Indulġenza tista’ tiġi applikata […]