Posts from March 2021

10 Items

Frangisku u t-Talba tal-Missierna – Tony Mahoney

by Administrator

Dan huwa rakkont miktub minn wieħed li kien qed jifforma parti mill-grupp tal-Aħwa ta’ Franġisku. Kien jismu Tumas minn Celano.  Hekk kiteb Celano: “Darba waħda Franġisku kien miġbur jaħseb u jiskanta bill-ħniena mmensa li kien wera miegħu Alla. Franġisku xtaq ħafna li l-Mulej jurih it-triq li għandhom jgħaddu minnha, huwa u ħutu. Għalhekk mar jinġabar […]

HADD IL-PALM – IL-HADD, 28 TA’ MARZU, 2021

by Administrator

IL-ĠIMGĦA MQADDSA 2021 • Quddies (Webcam) : 7.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Knisja tkun miftuħa : 7.30am – 8.30am. 5.00pm – 6.00pm. • NIBDEW IL-ĦIN TAS-SAJF : Immexxu l-Arloġġ siegħa ‘l quddiem. 2. IT-TNEJN 29, IT-TLIETA 30, u L-ERBGĦA 31 ta’ Marzu 2021 • Quddies (Webcam) : 7.00am, 9.00am u 6.30pm • Knisja tkun […]

Nemmnu u nafdaw FiH – Cecilia Attard

by Administrator

NEMMNU U NAFDAW FIH Gheziez, Kemm il-darba smajna u lissinna l-frazi ‘Min jistenna jithenna’.  Izda meta nigu biex nistennew xi grazzja minnghand Alla bhal donnu li din il-frazi ninsewha kompletament.  Irridu kollox malajr u m’ghandniex pacenzja nistennew. Tul il-mixja tal-hajja taghna ta’ spiss ikollna bzonn niehdu decizzjonijiet important.  Xi drabi dawn ikunu ta’ certa mportanza li jgeghluna ta’ bilfors niddecidu fejn se mmorru, liema triq se niehdu.  Jekk nippruvaw nitilqu ghal rasna minghajr ma nfittxu l-ghajnuna t’Alla, it-triq li niehdu tista’ issarraf f’dieqa u ta’ qsim il-qalb.  Ghalkemm il-Mulej Alla hu dejjem lest li jidderigina fit-triq it-tajba, kultant din id-direzzjoni ma jaghtihielniex fil-pront kif nippretendu ahna.  Hu jkollu raguni ghal dan kollu izda ahna ma nkunux nafu x’inhi.  Kultant ukoll din l-istennija tista’ thallina fi stat ta’ konfuzjoni u ncertezza. Dan japplika wkoll ghal meta nitolbu xi grazzji li ghandha bzonn. Qatt hsiebna ghaliex il-Mulej ihallina nistennew?  Dan jaghmlu biex jattira l-attenzjoni taghna.  Meta kollox ikun miexi sew u ghaddejjin hajja trankwilla, facilment inwarrbuH ghal kollox.  Izda l-incertezza fil-hajja taghna iggieghlna nduru lejH.  Meta nimxu mal-passi Tieghu u nhallu l-Ispirtu Qaddis jahdem fina, ahna nkunu nistghu nifthu widnejjna halli nisimaw lehnu. Ghalhekk, iz-zmien ta’ stennija huwa z-zmien li fih Alla jkun qed jahdem biex iwitti t-triq ghalina skond ir-rieda Tieghu.  Ikun qieghed ukoll isawwarna qabel ma nkunu pronti biex nghaddu minn dak li ‘l Mulej hejja ghalina.  L-istennija hija wkoll mezz biex nikbru spiritwalment u fil-fidi taghna.  Il-maturita fil-fidi ssir evidenti meta nkunu kapaci nistennew b’kunfidenza shiha f’Alla li se jurina it-triq ‘in his own good time’.  Jekk, ghal kuntrarju, ma jkollniex is-sabar li nistennew u allura naghmlu dak li jfettlilna minghajr ma nhallu Lilu jahdem sakemm iwassalna ghad-direzzjoni t-tajba, nistghu nitilfu l-paci u s-serenita.  B’hekk nidhlu f’konfuzzjoni  u ansjeta zejda.  Nistaw ukoll nibirdu jew nitilfu l-fidi. Tul din l-istennjia irridu nkomplu […]

IL-HAMES HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 21 TA’ MARZU, 2021

by Administrator

1. Is-Santwarju tas-Sacro Cuor qed ikun miftuħ kuljum għat-talb privat : Mis-7.30am sat-8.30am. U mill-4.30pm sal-5.30pm. Nhar ta’ Sibt il-Knisja tiftaħ : Mill-4.00pm sal-5.00pm. 2. Quddies fis-Santwarju tas-Sacro Cuor fuq il-Webcam : Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : Fis-7.00am, fid-9.00am u fis-6.00pm. Is-Sibt : Fis-7.00am, fid-9.00am, fil-5.00pm u fis-6.30pm. Il-Ħadd : Fis-7.00am, fid-9.30am, fil-11.00am u fis-6.30pm. 3. Il-Ġimgħa, […]

Ir-rwol ta’ Guzeppi fil-Pjan tas-Salvazzjoni – Pauline Darmanin

by Administrator

“Kull min jafni jista’ jobsor li l-hsieb tieghi ghalikom illum ikun fuq San Guzepp, tlett ijiem ‘il boghod mill-gurnata li fiha l-Knisja tonora lil dan il-qaddis kbir. Dawn il-jiem huma t-tlett ijiem tat-Tridu, li min jaf kemm hawn Rabtin Guzeppini (mhux biss fir-Rabat!) li qalbhom thabbat ghal memorji ta’ zmienijiet ohra, meta f’zghozitna konna niccelebraw […]

IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 14 TA’ MARZU, 2021

by Administrator

1. Direttivi dwar Miżuri ta’ Prevenzjoni ta’  Tixrid tal-Covid-19 : Mill-11 ta’ Marzu sal-11 ta’ April 2021. L-Isqfijiet flimkien mal-Awtoritajiet tas-Saħħa qalulna hekk : • JIEQFU l-attivitajiet reliġjużi għan-nies. • Il-KNEJJES jinfetħu għal ftit ħin ta’ talb privat matul il-ġurnata. • L-EWKARISTIJA tista’ tingħata lil min jitlobha. • QRAR jista’ jsir meta jintalab. • QUDDIES […]

Hekk kien mahsub mill-Eternita’ – Tony Mahoney ofs

by Administrator

Le, mhux id-destin, iżda hija l-kurżita tal-ħajja li tagħtik id-daqqiet bil-ħarta tul ħajjtek kollha, kull meta tipprova tagħmel il-ġid. Bħala eżempju ċar huwa l-fatt kif miet Missierna Franġisku. Tant ipprova u ħadem biex iġib il-paċi u jara lil sħabu li jaqblu ma’ xulxin, u jgħixu bħall-aħwa, iżda miet … b’ġerħa kbira f’qalbu. Il-ferita kienet  li […]

“Indmu, għax is-Saltna tas-sema hi fil-qrib!” – Peter Darmanin

by Administrator

L-istedina ta’ Ġwanni l-Battista: “Indmu, għax is-Saltna tas-sema hi fil-qrib!” (Mt 3,2), ghadha tidwi, anki llum, elfejn sena wara!Matul dan ir-Randan imqaddes, meta l-epidemija qed tfakkarna kuljum fix-xejn taghna, ejjew nilbsu ‘l-ixkejjer” tal-umilita u bhala Fraternita, naghmlu att ta’ INDIEMA, bi spirtu Frangiskan.O Gesu ikollok ħniena minn dan il-ftit tafal li ma jafx ħlief jidneb. […]

IT-TIELET HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 7 TA’ MARZU, 2021

by Administrator

ĦARES IL-KMANDAMENTI 1. Fid-dawl tad-Direttivi l-ġodda maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa : L- Arċidjoċesi ta’ Malta qed tissospendi minnufih il-Laqgħat tal-Gruppi b’mod fiżiku. 2. Il-Ħadd 7 ta’ Marzu : It-Tejatru Sależjan ‘Sounds in Silence’ kellhom iħassru l-Kunċert wara l-quddiesa tal-11.00am għax il-mużiċisti qedin kwarantina. 3. L-Erbgħa 10 ta’ Marzu : 6.00pm Il-Kappillan jistieden għall-Quddiesa u Priedka lil […]

Min kienet Santa Agnese? – Joe Gatt

by Administrator

Illum 2 ta’ Marzu l-knisja Franġiskana qed tfakkar il-qaddisa Franġiskana SantaAgnese ta’ Praga. Min kienet Santa Agnese? Agnese kienet principessa tal-Familja Rjali tal-Bomenja. Kienet wkoll kuġina ta’ Santa Elizabetta tal-Ungerija, l-Patruna tal-Ordni Franġiskan Sekular.Agnese twieldet fl-1211. Kienu ħamest aħwa u hi kienet it-tieni wild wara ħuhaWenceslas li laħaq re wara missieru. Ta’ għaxar snin missierha […]