Posts from November 2022

9 Items

Għaliex is-sofferenza? Għaliex il-ħażen? – Brigitte ofs

by Administrator

Maħbubin ħuti fi Kristu u San Franġisk Il-Papa Ġwanni Pawlu II, fl-Ittra Appostolika Salvifici Doloris tal-1984, jixħet dawl fuq it-tifsira tas-sofferenza fil-ħajja tal-bniedem. Ir-redenzjoni tagħna seħħet permezz tas-sofferenza ta’ Ġesù fuq is-salib, u s-sofferenza tagħna hija magħquda mar-redenzjoni tagħna. Il-bniedem isofri fiżikament, mentalment, emozzjonalment kif ukoll moralment. Il-Mediċina tipprova ttaffi l-ewwel tlieta, imma ma’ agħmel […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 27 TA’ NOVEMBRU, 2022

by Administrator

Tberik tal-Girlanda bl-4 Xemat. 1. Il-Ħadd 27 ta’ Novembru : Nagħtu bidu għall-Avvent. Żmien ta’ preparazzjoni għall-Milied. 9.30am Inbierku l-Girlanda tal-Avvent. Ġenituri u Nanniet komplu din it-tradizzjoni mat-Tfal tagħkom u poġġuha fuq il-mejda tal-ikel. 2. It-Tlieta 22 ta’ Novembru : 6.30pm Laqgħa tal-OFS fis-Santwarju. Kelliem huwa Fr Joe Caruana ofm bis-suġġett “Il-Festi tal-Lhud”. Il-laqgħa hi […]

“Ħuti, ejjew noħolmu.” – Peter Darmanin ofs

by Administrator

Gheziez huti Frangiskani, Ippermettuli, llum, naqsam maghkom zewg hsiebijiet profondi, wiehed mill-Papa Frangisku u l-ehor mill-Papa Benedittu XVI. “Ħuti, ejjew noħolmu. Noħolmu Knisja hekk: Knisja Ewkaristika. Magħmula minn bnedmin li jinqasmu bħala ħobż għal dawk kollha li qed jomogħdu s-solitudni u l-faqar, għal dawk li huma mġewħa għall-ħlewwa u għall-ħniena, għal dawk li ħajjithom qed […]

L-ERBA’ U TLETIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 20 TA’ NOVEMBRU, 2022

by Administrator

SOLENNITA’ TA’ KRISTU SULTAN. 1. Il-Ħadd 20 ta’ Novembru : Festa ta’ Kristu Re. 5.00pm Fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta tibda t-Talba tal-Għasar u Barka Sagramentali. L-Arċisqof Charles Scicluna iwassal il-messaġġ tiegħu. Qabel iċ-ċelebrazzjoni jkun hemm servizz ta’ Qrar. Wara jkun hemm Quddiesa. Illum tintemm is-Sena Liturġika. 2. Il-Ħadd 20 ta’ Novembru : Se […]

Il-Festa ta’ Kristu Re – Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

Il-Festa ta’ Kristu Re Nhar il-Ħadd li ġej, 20 ta’ Novembru, il-Knisja tiċċelebra l-festa ta’ Kristu Re. Din il-festa, li taqa’ fl-aħħar Ħadd tas-sena liturġika, jiġifieri l-aħħar Ħadd qabel l-ewwel Ħadd tal-Avvent, ġiet istitwita mill-Papa Piju XI fl-1925, fl-enċiklika Quas Primas, sabiex tirrikonoxxi s-supremazija ta’ Ġesù Kristu fuq il-bnedmin u l-ġnus kollha. Kristu huwa tassew […]

IT-TLIETA U TLETIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 13 TA’ NOVEMBRU, 2022

by Administrator

Noffru l-Quddies għall-egħżież Mejtin. 1. Il-Ħadd 13 ta’ Novembru : 9.30am L-Eċċellenza Tiegħu Mons Ġorġ Frendo, Arċisqof Emeritu ta’ Tiranë-Durrës se jkun fostna biex jagħti s-Sagrament tal-Konfermazzjoni lil 9 Kandidati. Il-Quddiesa tal-11.00am tkun fil-11.30am minħabba din l-okkażjoni. 2. It-Tlieta 15 ta’ Novembru : 4.30pm Laqgħa ta’ San Piju ta’ Pietrelċina fil-Knisja Parrokkjali ta’ Stella Maris. […]

Kemm nixtieq nista’ nregga l-arlogg lura – Tony Mahoney ofs

by Administrator

KEMM  NIXTIEQ NISTA’ NREĠĠA’ L-ARLOĠĠ LURA Jista’ jkun li l-eta qed tagħmel bija, meta nħares lura lejn il-pittura li għamilt fil-bidu tal-karriera tiegħi, ‘l fuq minn 830 b’kollox, għall-grazzja t’Alla, nara kemm inbidlet il-ħajja u d-drawwiet. Kif juri dan ix-xogħol, li għamilt fl-1973, kważi 50 sena ilu, u li l-mibki ħabib, P. Marjanu Vella, ofm, […]

IT-TNEJN U TLETIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 6 TA’ NOVEMBRU, 2022

by Administrator

Noffru l-Quddies għall-egħżież Mejtin. 1. Il-Parroċċa tas-Sacro Cuor : Tifraħ lil Fr Denis Schembri fil-bidu tal-ħidma pastorali tiegħu bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Stella Maris. 2. Tifraħ ukoll lil Abbati Rafel Gatt : Li ġie magħżul fost l-Abbatini Maltin biex fis-sajf li ġej jagħti servizz ta’ Abbati fil-Vatikan. Huwa temm b’suċċess il-Kors meħtieġ. Nawgurawlu u jalla […]

Nemmen… fix-Xirka tal-Qaddisin – Pauline Darmanin ofs

by Administrator

Nemmen. . . . fix-Xirka tal-Qaddisin! Hekk nghidu kull meta nistqarru l-Fidi taghna fil-Kredu ( mill -kelma ‘Credo’ ~ jiena nemmen) F’hix qed nistqarru li nemmnu? Bejn l-1 u t-2 ta’ Novembru ahna l-Kattolici nfakkru l-Qaddisin kollha bil kelma ‘Xirka’ ~ ghaqda, komunikazzjoni, shubija, bejn dawk li telqu qabilna fir-Raqda tas-Sliem u b’weghda u tama […]