Posts from July 2020

8 Items

Is-sigra – Tony Mahony

by Administrator

IS-SIĠRA Kien hemm wieħed li kull ma kellu fl-għalqa tiegħu, kienet siġra waħda biss. Isem dal-bidwi kien Immanu’el, ghax kien Lhudi. Din is-siġra kienet tispikka fost il-ħafna siġar fl-għelieqi kbar tal-bdiewa l-oħra.  Iżda din ma kenitx siġra bħas-siġar l-oħra. Kulħadd kien jinġabar madwarha, kemm bnedmin u kemm annimali u agħsafar ta’ kull xorta. Kienet tagħti […]

IS-SBATAX-IL HADD TAS-SENA, IL-HADD 26 TA LULJU, 2020

by Administrator

1. Il-Kapitlu Franġiskan wasal fi tmiemu : Ġie Elett Ministru Provinċjal Patri Twanny Chircop ofm. Vigarju Provinċjali Patri Marcello Ghirlando ofm. Definituri : Patri Ramon Farrugia ofm, Patri Stephen Magro ofm, Patri Martin Coleiro ofm U mill-fraternita’ tagħna għażilna lil Fra Lorrie Zerafa ofm. Nifirħulhom u nawgurawlhom. Nhar it-Tnejn, il-Provinċjal se jżur lil fraternita’ tagħna […]

Il-kobor tal-imhabba – Joe Gatt

by Administrator

Għeżież ħuti f’San Franġisk, L-imħabba hija affezzjoni li l-bniedem ma jistax ma jitwilidx biha, għax minn nefaħ fuqu u tah il-ħajja huwa kollu kemm hu mħabba. Meta persuna nieqsa mill-imħabba tgħid li hi qatt ma kellha mħabba f’ħajjitha tkun qed tiżbalja għax dejjem anzi minn qabel twieldet kellha lill Mulej Missierna jħobbha. Tgħidlek jekk jien […]

IS-SITTAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD, 19 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

1. Il-Kors ta’ Kana jiġi fi tmiemu llum il-Ħadd b’Quddiesa u l- Għoti taċ-Ċertifikati : Grazzi lil Francis u Anne Cuschieri li ġentilment jieħdu l-Impenn li jakkumpanjaw lil dawn il- Koppji għas-Sagrament taż-Żwieġ. 2. Il-Kapitlu Franġiskan ser jiġi ċċelebrat mill-20 – 25 ta’ Lulju : Se jsir Porziuncola. Fit-tieni ġurnata ssir l-Elezzjoni għall- Ministru Provinċjal […]

Is-Sagrament tal-Ewkaristija – Peter Darmanin

by Administrator

Is-Sagrament tal-Ewkaristija Il-Paci maghkom, huti Frangiskani, Ninsabu f’nofs ix-xahar ta’ Lulju. Is-shana qed taghmel taghha u ghad tikkarga izjed. Ilna fizikament separati minn Marzu, imma maghqudin fl-ispirtu Frangiskan, Spirtu ta’ Paci, Sliem u Mhabba Fraterna.Kull gurnata li tghaddi qed ikollna naccettaw u naddattaw ruhna ma’ normalita ‘gdida’, b’rizultat tal-virus li fic-cokon tieghu gab id-dinja kollha […]

IL-15-IL HADD – IL-HADD, 12 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

1. Ħinijiet ġodda tal-Quddies minn dan il-Weekend : • Is-Sibt : 7.00am, 9.00am, 5.00pm u 6.30pm. • Il-Ħadd : 7.00am (7.45am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum), 8.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : 7.00am, 9.00am u 6.30pm. 2. Il-Kor Parrokkjali jibda jiltaqa’ minn nhar l-Erbgħa għall- provi tal-kant : Il-Kor se jibda jipprepara għal […]

Maħbubin ħuti fi Kristu u San Franġisk – Bridgitte Attard

by Administrator

Maħbubin ħuti fi Kristu u San Franġisk Fraħt meta Peter – il-Ministru tal-Fraternita tagħna tal-OFS, stedinni biex niktbilkom żewġ kelmiet biex b’hekk inżomm kuntatt magħkom. Nixtieq ngħidilkom li bqajtu kuljum fi ħsiebijieti, f’qalbi u fit-talb tiegħi. Lulju huwa x-xagħar iddedikat lid-Demm Prezjuż u Qaddis ta’ Ġesu – sagrifiċju, servizz, preżenza u mħabba li tifdina. Id- […]

14-IL ĦADD MATUL IS-SENA. 5 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

  1. Ħinijiet ġodda tal-Quddies mill-Weekend li ġej : • Is-Sibt : 7.00am, 9.00am, 5.00pm u 6.30pm. • Il-Ħadd : 7.00am (7.45am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum), 8.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : 7.00am, 9.00am u 6.30pm. 2. Maġenb in-Niċċa tal-Madonna : Taraw il-Kwadru li ser jiddendel fis-Sagristija b’Tifkira tal-Inkurunazzjoni. Dan sar bl-għajnuna […]