Posts from April 2020

5 Items

“Ħsibijiet dwar l-Evanġelju tat-3 Ħadd tal-Għid. – Tony Mahoney

by Administrator

Il-maħbuba dejjem tgħix dik l-esperjenza qawwija li tkun, f’kull sekonda, maġenb il-maħbub tagħha. Fil-ħemda siekta tal-lejl, il-ħsibijiet tagħha huma dejjem fuqu. Bl-aktar mod ħelu ssejjaħlu ismu, u meta għajnejha jmorru biha toħlom dwaru, li qed jersaq lejha biex iħaddanha miegħu. Hekk insibu fl-‘Għanja tal-Għanjiet’ (8:3): ‘Bi driegħu tax-xellug iwieżen rasi, u bil-lemin igħannaqni.’ Bil-maqlub, kemm […]

Ghadda r-Randan u ghaddew l-Festi ta’ l-Ghid. – Pauline Darmanin

by Administrator

Gheziez hbieb, Il-granet gerrbu f’gimghat u llum 21 t’April naghlqu erbghin jum minn meta obdejna d-Direttiva tas-Sahha, “Oqoghdu d-Dar.” Ghadda r-Randan u ghaddew l-Festi ta’ l-Ghid.  Gesu Rxoxt gabilna l-ferh, il-paci, it-tama ta’ hajja gdida fil-qawmien. Imma din is-sena ir-Randan taghna ghadu ghaddej. Ghadna qeghdin niccahdu mil-laqghat mal-familja, mit-tghanniqa mat-tfal u n-neputijiet, minn passiggata mal-hbieb […]

Ninsabu fil-gimgha tal-Hniena Divina. – Peter Darmanin

by Administrator

Gheziez huti Frangiskani, Paci u Gid. Kif intom? Kulhadd qed jobdi t-twissijiet tal-Awtoritajiet tas-Sahha? Kif tafu, ir-Randan ghadda, addio Maratona, addio Zjara Frangiskan. Il-Gimgha Mqaddsa ghaddiet bis-Santwarju vojt mill-parruccani. L-Ghid Imqaddes gie u ghadda. Grazzi ghat-teknologija u ghal-Fraternita Frangiskana Parrokkjali stajna ngawdu l-gmiel tal-funzjonijiet religjuzi minn djarna stess. Sewwa jghidu li l-oggett meta titilfu tapprezzah. […]

OMELIJA TAL-GĦID IL-KBIR 2020 – IL-HADD, 12 TA’ APRIL, 2020

by Administrator

X-XORTI KELLHOM DAWK IN-NISA LI LTAQGĦU MIEGĦU !! QED NARA L-KNISJA IPPAKKJATA BIN-NIES AVOLJA KIEN IPPROJBIT DIN IS-SENA 2020 MINĦABBA L-PANDEMIJA! Qed nara knejjes domestiċi ippakkjati bin-nies jiċċelebraw l-Għid! L-Ispirtu nebbaħ lil xi ħadd jiktebilna dan il-Messaġġ li jgħid : “ F’dan l-Għid m’Aħnix ġejjin il-Knisja……. IMMA Xejn mhu se Jifridna minn Alla! ”. U […]

Nikkutentaw bit-tqarbina tax-xewqa. – Joe Gatt

by Administrator

Għeżież ħuti f’San Frangisk, Nhar il-Ħadd li għadda il-Knisja fakret id-daħħla ta’ Kristu Sidna f’Ġerusalem. Din is-sena ma ħadniex sehem attiv fil-purcisjoni bil-friegħi tal-palm u l-weraq taż-żebbuġ f’idejna biex nagħtu bidu għac-celebrazzjoni tal-Misteru tal-Għid tal-Mulej. Kollox seħħ fil kwiet minghajr is-sehem tal-fidili nsara. L-istess ser jiġri waqt ic-celebrazzjonijiet kollha ta’ din il-Ġimgħa li jimmarkaw il-Misteru […]