Parroċċa

110 of 12 items

AVVIZ MILL-KAPPILLAN – FR PAUL ATTARD OFM

by Administrator

Dwar il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati. Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi. Fl-Arkivji tal-Parrocca inzommu Informazzjoni fuq is-Sagramenti. Kemm il darba nigu mitluba nohorgu Informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc. Ghaldaqstant, b’Effett Immedjat… Hru[ ta’ certifikati jinghataw BISS lil Persuna Mnizzla fic-certifikat. F’kaz ta’ Minuri, ic-certifikat jingabar mill-Genituri jew Kustodji […]

ID-DISKORS TAL-KAPPILLAN, FR PAUL ATTARD, OFM

by Administrator

100 SENA PARROCCA – SACRO CUOR (1918 – 2018.) Parrocca Frangiskana Madonna tas-Sacro Cuor Sliema Celebrazzjonijiet tal-ftuh tas-Sena Centinarja Motto “Jiena magħkom dejjem” Il-Hamis, 28 ta Settembru 2017 7.30pm Muzika Leterarja DISKORS FTUH, CENTINARJU TAL-PARROCCA – MILL-KAPPILLAN FR PAUL ATTARD, OFM Huti Frangiskani u Religjuzi. Ghaqdiet Socjali u Kommunita’ Parrokkjali. Qabel ma’ Dun Pawl Vella […]

Ħames djakni ġodda – Minn Alvin Vassallo

by Administrator

Tliet seminaristi u żewġ patrijiet Franġiskani se jiġu ordnati djakni mill-Arċisqof Charles Scicluna. Id-djakni l-ġodda huma Sinclair Bugeja mill-Parroċċa tal-Familja Mqaddsa, l-Iklin, Clive Camilleri O.F.M., Ramon Farrugia O.F.M. u Ryan Lee Pace mill-Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu, il-Gżira, u Mark Spiteri mill-Parroċċa ta’ San Filep ta’ Aġġira, Ħaż-Żebbuġ. Id-dmirijiet tad-djaknu huma li jiddedika ħajtu għal qadi bl-imħabba […]