Dwar il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati.

Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi.

Fl-Arkivji tal-Parrocca inzommu Informazzjoni fuq is-Sagramenti.

Kemm il darba nigu mitluba nohorgu Informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc.
Ghaldaqstant, b’Effett Immedjat…

Hru[ ta’ certifikati jinghataw BISS lil Persuna Mnizzla fic-certifikat.

F’kaz ta’ Minuri, ic-certifikat jingabar mill-Genituri jew Kustodji Legali.

F’kaz ta’ certifikati ta’ Persuna Mejta, ic-certifikat jinhareg minghajr diffikulta’ peress li persuna mejta ma’ taqax taht din il-ligi.

 

Fr Paul Attard ofm

Kappillan