Ilkoll Imsejjha biex inkunu Profeti fi zmienna!

1. Il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati:

 Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh il-Ligi tad-Data Protection.

 Kif tafu, fl-Arkivji tal-Parrocca, inzommu informazzjoni fuq is-sagramenti u kultant nigu mitluba nohorgu din l-informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc…. Ghaldaqstant b’effett immedjat hrug ta’ certifikati jinghataw biss lill-persuna mnizzla fic-certifikat.

 F’kaz ta’ minuri, ic-certifikat jingabar mill-genituri jew kustodji legali.

 Fil-kaz ta’ certifikat ta’ persuna mejta, ic-certifikat jinhareg minghajr diffikulta’ peress li persuna mejta ma taqax taht din il-ligi.

2. Dicenza fl-Ilbies u ‘Dress Code’ fil-Knejjes :

 Issa li bdew il-granet shan tas-sajf nergghu naghmlu appell qawwi ghad-dicenza fl-ilbies.

 Dan jghodd ghal kullimkien imma b’mod specjali ghad-dar ta’ Alla specjalment meta jigu amministrati xi sagramenti specjali bhal tigijiet u maghmudijiet, ecc.

3. Il-Kummissjoni Festi tavza :

 Nhar il-Gimgha 27 ta’ Lulju ser isir BBQ fil-Bitha tal-Kunvent b’risq il-Festa ta’ Settembru. Prezz 12 il-Ewro. Chicken jew Fish. U Drinks b’xejn. Tfal taht 12-il sena b’xejn. Bookings miftuha. Inheggu biex nattendu.

 Pellegrinagg / Gita ghal Lourdes u Nevers: 3 – 10 ta’ Awwissu. Baqa’ xi ftit postijiet. Avvicinaw lil Brian Vigar.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan
Mob: 7953 7719.