Artikli

110 of 105 items

FIRST SUNDAY OF ADVENT

by Administrator

The First Sunday of Advent marks the start of the new year in the Catholic liturgical calendar. As we all know, Advent is preparation time for celebrating of Christmas—getting our lives into order, so to speak. Prayer, reading the Scriptures, and charitable giving are Church-recommended ways to bring ourselves, our families, and communities to refocus […]

“Xejn ghall-addocc” – Tony Mahoney

by Administrator

“XEJN GHALL-ADDOCC” Il-Kristjani u l-Musulmani jifurmaw l-aktar zewg muvimenti kbar ta’ twemmin. Il-Mawmetanezmu beda seba’ mitt sena wara Kristu. Ghalihom Gesu Kristu Huwa BISS profeta kbir, bhal Izaija, Gwanni Battista u ohrajn … izda mhux l-Iben t’Alla. Jemmnu wkoll … isimghuha din … li Kristu gie fid-dinja biex ihabbar l-ahhar profeta kbir, li allura skond […]

Ix-Xahar tal-Hajjin – Peter Darmanin

by Administrator

IX-XAHAR TAL-HAJJIN Il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Il-hsieb li kellna li mill-lum, nergghu nibdew niltaqghu kull nhar ta’ Tlieta, fis-Santwarju, wara l-quddiesa ta’ l-ahhar, mhux prattiku fic-cirkustanzi prezenti meta l-epidemija qed terfa’ rasha, b’numru mhux zghir ta’ kuljum. Hekk titlob il-prudenza min-naha taghna. Missierijietna kienu jirreferu ghax-xahar ta’ Novembru bhala x-xahar tal-mejtin. Anki llum, hafna […]

Il-ward huwa simbolu tal-imhabba – Tony Mahoney

by Administrator

Il-pagani kienu jinkoronaw l-istatwi tal-allat taghhom bil-kuruni tal-ward. Ghaliex? Ghax il-ward ghalihom kienu simbolu ta’dak li ghandhom f’qalbhom. It-tfajliet vergni, kristjani,  li meta kienu jgorruhom fil-Kolossew ghall-martirju, kienu jilbsu qieshom gharajjes dakinhar tat-tieg. U kienu jilbsu fuq rashom kuruna tal-ward. Kienu jafu, li wara l-mewt sa jiltaqghu mas-Sultan tas-slaten kollha … ma’ Kristu. Wara l-martirju, […]

It-Talba tal-Missierna – Bridgitte Attard

by Administrator

Maħbubin ħuti fi Kristu u San Franġisk Fost il-kotba li qrajt matul il-jiem sħan u twal tas-sajf, ‘Ġesu ta’ Nażaret’ ta’ Papa Benedettu XVI inspirani li naqsam magħkom xi ftit ħsibijiet tal-Papa Emeritus fuq it-talb u t-talba tal-Missierna. It-talb, li huwa kliem ta’ mħabba bejna u bejn Alla, m’għandux ikun okkażżjoni biex nidhru, imma jirrekjedi […]

Alla taghna huwa aktar qawwi minn kull pandemija – Peter Darmanin

by Administrator

Gheziez huti fl-Ordni Frangiskan Sekular,Ilna issa seba’ xhur “maqfula fic-cenaklu” minhabba l-pandemija Covis-19. Seba’ xhur li matulhom il-laqgha taghna ta’ kull nhar ta’ Tlieta kellna kontra qalbna niccahhdu minnha u nikkuntentaw biss b’messagg virtwali li ghal xi whud ma wasalx ghandhom minhabba li ma ghandhomx access ghall-internet.Din is-sitwazzjoni sewdet qalb kulhadd ghax il-laqghat taghna ta’ […]

Nitolbu r-Ruzarju u nhallu lilha tiehu hsieb il-problemi taghna – Cecilia Attard

by Administrator

Gheziez Huti f’San Frangisk, Kif kien qed joqrob ix-xaghar ta’ Ottubru, ix-xaghar tar-Ruzarju, gietni l-kurzita biex insir naf ftit aktar kif u meta bdiet l-uzanza li jinghad ir-Ruzarju, kif u meta nghaqdu il-versi flimkien tas-Sliema u l-Qaddisa u taghrif iehor dwar il-Missierna. It-talba tal-Missierna nafu li gejja diretta mill-Imghallem taghna stess Sidna Gesu Kristu li, […]

In-nota stunata – Tony Mahoney

by Administrator

Kien sbieħ-il jum fil-Ġnien ta’ Eden. Ir-raġġi b’subajgħom twal roża jdawwlu kullimkien. Il-qtar tan-nida fuq il-weraq jsiru ġawhar. Atmosfera ta’ ferħ kullimkien; tara ż-żagħar tal-iljun jilagħbu mal-ħaruf; il-lupu jilgħab mal-gidi; il-leoparda titmelles mal-mogħoża; il-baqra tredda ż-żagħar tal-iljun; l-agħsafar ibejtu liċ-ċkejknin tagħhom fil-bejtit tas-sriep. Kulħadd paċi ma’ kulħadd. Tassew Ġenna tal-art. Din kienet ix-xena ta’ kuljum, […]

Kulhadd dahal f’qoxortu b’modi differenti – Pauline Darmanin

by Administrator

Gheziez hbieb,Kien hemm zmien meta konna bdejna nserrhu xi ftit mohhna li l-Coronavirus se jibda jbatti! Ma tantx domna sakemm in-numri regghu bdew telghin. Daqsxejn ta mikrobu li ma jidhirx, hlief taht il-mikroskopju fil-laboratorju u gab id-dinja gharkubtejha! Thassru pjanijiet ta’ safar, ta’ tigijiet, ta’ attivitajiet, ghalqu postijiet tax-xoghol, l-edukazzjoni ta’ tfal u zghazagh hadet […]

Taghliema kbira – Joe Gatt

by Administrator

Għeżież ħuti f’San Franġisk, Ivan, tfajjel waħdieni, bin biljunarju imrobbi ma’ ġenituri divorzjati, u allura jqatta’ ġimgħa ma’ ommu u ġimgħa ma’ missieru, kien jgħix ħajja lussuża u imfissda. Il-ġenituri jimpikaw bejniethom minn min ifissed fih l-aktar. Darba il-missier ħass li Ivan qatt ma wera apprezzament ta’ kull ma għandu u qatt ma semgħu għid […]