Posts from July 2022

8 Items

IT-TMINTAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD, 31 TA’ LULJU, 2022

by Administrator

Mhu ser nieħdu xejn magħna wara mewtna! 1. Il-Ħadd 31 ta’ Lulju : 9.30am Waqt il-quddiesa, Luke Borg Filletti li jgħix barra minn Malta, ser jirċievi l-Ewwel Tqarbina. 2. It-Tlieta 2 ta’ Awwissu : Aħna l-Franġiskani niċċelebraw il-Festa tal-Indulġenza tal-Porziuncola (il-Maħfra ta’ Assisi). Meta San Franġisk kien f’riġlejn l-Artal tal-Kappella tal-Porziuncola u f’dawl kbir dehrulu […]

Il-kobor ta’ Sant’Anna u San Gwakkin – Pauline Darmanin ofs

by Administrator

Illum 26 ta’ Lulju, il-Knisja Kattolika ticcelebra l-festa ta’ Sant’Anna u San Gwakkin, meqjusa bhala l-genituru ta’ Ommna Sidtna Marija.   Min kienu dawn iz-zewg persunaggi? Isimhom ma jidher imkien fl-Iskrittura. Dak li nafu fuqhom gej minn tradizzjoni antika bbazata fuq kitba Apokrafa tat-Tieni Seklu, kitba li ma tiffurmax parti mill-Kotba Sagri ta’ l-Iskrittura. Xorta […]

IS-SBATAX-IL-HADD TAS-SENA – IL-HADD, 24 TA’ LULJU, 2022

by Administrator

Ma tistax tkun bniedem ta’ talb jekk tobgħod lil ħuk! 1. Il-Ħadd 31 ta’ Lulju : 9.30am Waqt il-quddiesa se jkollna lil Luke Borg Filletti li jgħix barra minn Malta, ser jirċievi l-Ewwel Tqarbina. 2. Il-Fondazzjoni Tixtieq tfakkar : Li qed tiġbor il-Fondi biex jinbidel il-Membrane kollu tas-Saqaf tas-Santwarju. Id-Donazzjoni tiegħek tfisser ħafna għas-Santwarju tas-Sultana […]

Kunu lesti – Joe Debono ofs

by Administrator

KUNU LESTI Kien hemm koppja li kellhom tifel li ma kellhomx hliefu. Kien il-mimmi t’ghajnejhom u kienu jaghmlu minn kollox biex jarawh kuntent. Il-missier kien ragel ta’ l-affari tieghu hafna u ried li lil ibnu jtellghu ragel sew. Ghalhekk kien jipprova jderri lill-ibnu ghall-mumenti difficli tal-hajja u fejn kien ikun hemm bzonn kien icahhad lil […]

IS-SITTAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD, 17 TA’ LULJU, 2022

by Administrator

Marta laqgħetu. Marija semgħetu! 1. Il-Parroċċa ħallset lil Predikaturi li ħadu sehem fil-Festa : €300 L-Erbgħat tal-Madonna. €200 Tat-Tridu. €100 Lil Isqof Mons George Frendo O.P. €100 Lil min niżeġ il-Paniġierku. Il-Vigarju Provinċjali ma’ ħax il-ħlas dovut lilu. B’kollox ħallasna €700. 2. L-Għaqda Volontarja Parrokkjali : “Il-Ħbieb tas-Santwarju” qed tappella għal Membri ġodda. Dawk li […]

Id-devozzjoni lejn il-Madonna li tholl l-Ghoqiedi – Cecilia Attard ofs

by Administrator

Gheziez Huti fi Kristu u San Frangisk, ID-DEVOZZJONI LEJN IL-MADONNA LI THOLL L-GHOQIEDI Kif qeghdin taraw, din hi x-xbieha  ta’ Marija li Tholl l-Ghoqiedi li hi tant ghal qalb Papa Frangisku.  Kien permezz tieghu li din id-devozjoni bdiet issir aktar maghrufa u  tinxtered.  Kien proprju wara li mar lura l-Argentina fl-1986, wara li qatta ftit […]

IL-HMISTAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD, 10 TA’ LULJU, 2022

by Administrator

Min hu l-Proxxmu tiegħi! 1. F’isem il-Fraternita’ Franġiskana : Nirringrazzja lil Alla u lil Madonna tal-Festa li ċċelebrajna flimkien din is-sena. Grazzi lil kull min b’xi mod involva ruħu biex kellna kollox xieraq għal din il-Festa. Grazzi wkoll lil kull min ikkomunika miegħi mill-Festa ‘l hawn waqt li kont kwarantina. Nirringrazzjakom. 2. Is-Sibt 9 ta’ […]

In-natura ta’ l-imhabba – Brigitte Attard ofs

by Administrator

Maħbubin ħuti fi Kristu u San Franġisk Għandi żewġ ħsibijiet qsar mill-pinna ta’ Dorotheus, patri minn Gaza fil-Palestina (c. 500 -?) x’naqsam magħkom illum : 1. L-imħabba t’Alla u r-relazzjoni ma’ l-imħabba tal-proxxmu; 2. It-talb u l-umiltà. 1. Aktar ma nkunu magħqudin mal-proxxmu tagħna, aktar inkunu magħqudin m’Alla.  Biex nifhmu aħjar, Dorotheus jagħti mmaġini adattata […]