Posts from December 2022

8 Items

Kull bidu ghandu t-tmiem tieghu – Peter Darmanin ofs

by Administrator

Huti Frangiskani, Il-Hadd li ghadda ccelebrajna b’ferh kbir it-Twelid tat-Tarbija Gesu, is-Salvatur taghna u l-Hadd li gej niccelebraw il-bidu ta’ Sena Gdida – 2023. Kull bidu ghandu t-tmiem tieghu.Il-paċi hija don fil-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna…Hekk tgħid il-barka li Mosè jitlob fuq il-poplu: “Ibierkek il-Mulej u jħarsek! Jixħet il-Mulej id-dija ta’ wiċċu fuqek […]

IL-MILIED IMQADDES – IL-HADD, 25 TA’ DICEMBRU, 2022

by Administrator

IL-MILIED IMQADDES 2022 1. Is-Sibt 24 ta’ Diċembru : 5.00pm u 6.30pm Quddies tal-Vġili tal-Milied. 9.30pm Velja tal-Milied mill-Kor tat-Tfal tal-Parroċċa. 10.00pm Purċissjoni tal-Bambin, Quddiesa bil-Kant tal-Glorja u Priedka tradizzjonali mit-tfal Layla Vella u Daniel Busuttil. 2. Il-Ħadd 25 ta’ Diċembru : Il-Milied Imqaddes. Quddies tal-Ħadd. 3. It-Tlieta 27 ta’ Diċembru : 6.30pm Laqgħa tal-OFS. […]

Il-Virtu ta’ l-Umilta – Pauline Darmanin ofs

by Administrator

Il- Virtu` ta’ l-Umilta Fit-tlellix, id-dwal, id-divertiment li jgib mieghu ic-celebrazzjoni tal-Milied ninsew li l-akbar taghlima li taghtina t-Tarbija ta’ Betlem, imwielda fis-sikta u d-dlam tal-lejl, hija dik ta’ l-Umilta. It -twelid fil-grotta, avveniment daqshekk semplici b’valur bla qies ghall-umanita ta’ kull zmien ra l-bidu tieghu f’cirkustanza daqshekk insinjifikanti. Din it-Tarbija, ghalkemm hija l-Iben t’Alla, […]

IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT, IL-HADD, 18 TA’ DICEMBRU, 2022

by Administrator

Isir it-Tberik tal-Bambini. 1. Il-Ħadd 18 ta’ Diċembru : Ir-4 Ħadd tal-Avvent. 9.30am Isir it-Tberik tal-Bambini. 2. It-Tlieta 20 ta’ Diċembru : 9.30am L-Istudenti ta’ St Benild ikollhom Purċissjoni bil-Bambin mill-Iskola għas-Santwarju tagħna. 6.30pm Messaġġ qasir minn Peter Darmanin bis-suġġett : “L-Imbierka Maxtura”, fis-Santwarju. Wara l-laqgħa se jkun hemm Riċeviment żgħir għal Membri tal-OFS ħdejn […]

Il-Festa ta’ Santa Lucija – Joe Debono ofs

by Administrator

Gheziez huti frangiskani. Illum it-Tlieta 13 ta’ Dicembru  Ommna l-Knisja Mqaddsa tfakkarna fil-festa ta’ Santa Lucija, vergni u martri.  Isimha gej mill- kelma luce li tfisser dawl.  Ma tantx ghandna informazzjoni dwar din il-qaddisa li giet maqtula, minhabba fit-twemmin taghha, aktarx fis-sena 304 wara Kristu. L-istorja tghidilna li hi giet mixlija ma’ l-awtorijiet pagani ta’ […]

IT-TIELET HADD TAL-AVVENT, IL-HADD, 11 TA’ DICEMBRU, 2022

by Administrator

Isir it-Tberik tat-Tfal. 1. Il-Ħadd 11 ta’ Diċembru : It-3 Ħadd tal-Avvent. 9.30am Isir it-Tberik tat-Tfal. 2. It-Tnejn 12 ta’ Diċembru : 5.00pm Il-Klassijiet tal-Katekiżmu tal-ewwel, it-tieni u t-tielet sena jiltaqgħu fil-Knisja għall-Preżentazzjoni bi preparazzjoni għall-Milied. 3. It-Tlieta 13 ta’ Diċembru : 6.30pm Laqgħa tal-OFS fis-Santwarju. Kelliema hi Pauline Darmanin bis-suġġett “L-Iben t’Alla sar bniedem […]

L-umilta ta’ Marija – Cecilia Attard ofs

by Administrator

L-UMILTA TA’ MARIJA L-umilta kbira ta’ Marija qatt ma nistghu nimmaginawha.  Hi kienet l-Immakulata Koncezzjoni……. perfetta f’kollox.  Marija garret kull virtu go qalba.  Hi l-Eva l-gdida, l-Omm  gdida tal-hajjin.  Hi onorata bhala r-Regina tas-Sema u ta’ l-Art ghall-eternita. Marija kellha kull ragun biex titkabbar u tippretendi l-unur u r-rispett  matul  hajjitha, izda fl-umilta taghha, ma ppretendit ebda dritt. Hi qatt ma talbet xi haga ghaliha, izda dejjem ghal haddiehor.  Meta fit-tieg ta’ Kana  avvicinat lil Gesu u gharfitu bis-sitwazzjoni tan-nuqqas ta’ l-inbid, hi qatt ma marret b’wiccha minn quddiem u tghidlu…”Ibni jiena ommok u trid taghmel dak li nghidlek jien.” Forsi mhux hekk naghmlu ahna  mat-tfal taghna. Izda hi le.  Qatt ma talbet xi haga mportanti ghaliha izda accettat biss li tkun Omm. F’riflessjoni li ghamel Patri Raniero Cantalamessa, OFM Cap, fid-dar tal-Papa waqt l-Ezercizzi Spiritwali, hu rrefera ghal kliem ta’ San Pawl fl-ittra lil Filippin (1:5-11) fuq il-Vergni Marija:   “Marija qatt ma fittxet dak li hu taghha ghad li kienet  Omm Alla,  izda hi nezat minn kollox u sejjhet lilha nfisa “Qaddejja” u ghexet b’semplicita u faqar bhal […]

IT-TIENI HADD TA’ L-AVVENT – IL-HADD, 4 TA’ DICEMBRU, 2022

by Administrator

Tberik tal-Ommijiet fit-Tqala. 1. Il-Ħadd 4 ta’ Diċembru : It-2 Ħadd tal-Avvent. 9.30am Isir it-Tberik tal-Familji li qed jistennew tarbija. 3.00pm Min hu Favur il-Ħajja żgur li ser jattendi l-Marċ li se jsir il-Belt Valletta biex l-Abort ma’ jidħolx f’pajjiżna. Il-Parroċċa ser tipprovdi trasport ta’ Minivan għal min jikkuntattja lil Kappillan. 2. It-Tnejn 5 ta’ […]