Posts from December 2020

10 Items

The Physics of the Peace Prayer of St. Francis

by Administrator

Why has the Peace Prayer of St. Francis enjoyed an unparalleled popularity in the past 100 years? Why do princess and pauper, bishop and bellhop, saint and sinner turn to it in emotionally charged moments of life?A number of years ago, while preaching a retreat to some Franciscan friars in Pennsylvania, I got a possible […]

Riflessjonijiet dwar it-Twelid ta’ Kristu – Tony Mahoney

by Administrator

Naqraw fil-Ktieb tal-Genesi: ‘Fil-bidu Alla halaq is-sema u l-art; u kienet l-art tahwid u bah; u dlam kien fuq wicc l-abissi, u fuq wicc l-ibhra kien jittajjar rih ta’ Alla. U Alla qal: Ha jkun id-dawl …’ (1:2, 2) Il-kelma ‘dawl’ kienet wahda mill-ewwel kliem li qal Alla skond l-Iskrittura. Dik il-kelma turi l-bidu tal-holqien. […]

L-AHHAR HADD TAS-SENA – 27 TA’ DICEMBRU, 2020

by Administrator

FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA 1. It-Tlieta 29, L-Erbgħa 30, Il-Ħamis 31 ta’ Diċembru 2020 KWARANTURI 9.00am Quddiesa. 9.30am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum u Espożizzjoni tal-Ewkaristija. 11.30am Talba ta’ Nofs il-Jum u Ripożizzjoni. 5.00pm Espożizzjoni tal-Ewkarista. 5.30pm Rużarju u Barka Sagramentali. 6.00pm Quddiesa. 2. It-Tlieta 29 ta’ Diċembru : 6.45pm Ħin ta’ Riflessjoni u Apprezzament fis-Santwarju. Inizzjattiva […]

Wasal il-Milied – Pauline Darmanin

by Administrator

Wasal il-Milied! Milied 2020 mhux Milied bhal ta’ snin ohra.Ikolli nammetti li din is-sena armajt id-dar ghal Milied b’nofs qalb. Kont deciza biss li npoggi lil Bambin Gesu li kont gibt minn Betlem fil-post tieghu tas-soltu. Ma kellix qalb ghal tizjin iehor, meta niftakar fil-mard u mwiet li hafna nies kienu qeghdin isofru minhabba l-pandemija. […]

IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT – 20 TA’ DICEMBRU, 2020

by Administrator

TBERIK TAL-BAMBINI 1. F’isem ħuti l-Patrijiet Nirringrazzjakom : Tal-Awguri sbieħ, tal-Kartolini u tad-donazzjonijiet li tajtuna. Napprezzaw ħafna. 2. Programm tal-Milied 2020 jinsab fin-Notice Boards u fuq fb : • Din il-ġimgħa nkomplu bin-Novena. 5.30pm Rużarju quddiem Ġesu’ Espost u Barka. 6.00pm Quddiesa b’Omelija qasira. • Lejliet il-Milied : 6.00pm Quddiesa tal-Vġili. 9.30pm Velja u Priedka […]

Kif insiru qaddisin – Cecilia Attard

by Administrator

Gheziez Huti f’San Frangisk,   KIF INSIRU QADDISIN   Meta ftit tal-gimghat ilu seqwejt il-Beatifikazzjoni tas-zaghzugh Carlo Acutis staqsejt lili nnifsi jekk hux qed nghix b’mod li nitqaddes.  Meta nahsbu fuq l-ostakoli li nsibu f’hajjitna nindunaw li dawn huma kollha frott tax-xitan biex jaqtalna qalbna.  Izda Kristu qalilna li jekk irridu nkunu dixxipli Tieghu irridu […]

IT-TIELET HADD TAL-AVVENT – 13 TA’ DICEMBRU, 2020

by Administrator

1. Illum, it-3 Ħadd tal-Avvent : Nitolbu l-Barka fuq it-Tfal. Fir-4 Ħadd tal-Avvent inbierku l-Bambini. 2. Il-Ġabra speċjali b’risq il-Knisja : Kienet 645.22 Ewro Nirringrazzjawkom. 3. Il-Maltemp u s-sajjetta ta’ 3 ġimgħat ilu : Ikkawża ħsara fil-kunvent u fil-knisja. Fost l-affarijiet li intlaqtu għandna l-P.A. System. Il-kumpanija Transient irriplejsjat l-apparat sakemm niddeċiedu x’se nagħmlu. Hemm […]

Marija Immakulata – Peter Darmanin

by Administrator

Illum, il-Knisja universali qed ticcelebra b’ferh kbir, il-festa tal-Koncepiment singulari, ta’ Marija Omm Alla. Ghalija personali din il-festa hija ghaziza hafna u  ggibli nostalgija kbira. Jiena gej minn familja Bormliza. Ommi, Missieri u z-zijiet kienu kollha Bormlizi u naturalment jien tlajt inhobb l-ambjent  Bormliz specjalment, il-Festa tal-Parrocca Bormliza: Il-Festa tal-Immakulata Kuncizzjoni.Meta kont il-kunvent, kienu jaghtuna […]

IT-TIENI HADD TAL-AVVENT – 6 TA’ DICEMBRU, 2020

by Administrator

TBERIK TAL-OMMIJIET LI QED JISTENNEW TARBIJA 1. Illum, l-2 Ħadd tal-Avvent : Berikna l-Ommijiet li qed jistennew tarbija. Fit-3 Ħadd tal-Avvent inbierku lit-Tfal. Fir-4 Ħadd tal-Avvent inbierku l-Bambini. 2. Il-Ġabra għall-Missjoni tal-Art Imqaddsa : Kienet €531.05 Nirringrazzjawkom. 3. It-Tlieta 8 ta’ Diċembru : 9.30am L-Operaturi Pastorali tal-Unita’ ta’ tas-Sliema huma mistiedna jattendu għall-Quddiesa u Talk […]

Kunu pozittivi – Fr Stephen Sciberras ofm

by Administrator

Gheziz huti f’San Frangisk, Il-Paci Maghkom! Bhala direttur spiritwali gdid tal-Ahwa Sekulari Frangiskani nixtieq naqsam maghkom il-hsieb spiritwali ta’ din il-gimgha li fiha qed niccelebraw l-ewwel gimgha tal-Avvent. F’dan iz-zmien sabih nippreparaw ruhna ghal migja ta’ Dak li ghadna kemm iccelebrajna s-solennita’ tieghu bhala s-Sultan tal-Holqien kollu. Darba kien hemm grupp ta’ zringijiet li marru […]