Posts from September 2021

8 Items

San Frangisk ghad ghandu valur illum? – Tony Mahoney ofs

by Administrator

Irridu nammettu, jew le, kulħadd qed ibati f’din il-ħajja, fejn il-faqar qed jiżdied (nħallu l-politika barra). Il-foqra qegħdin magħna dejjem, qalilna Kristu. U forsi mingħajr ma nintebħu, aħna wkoll ‘foqra’ f’ċerti aspetti. Interess lejn il-miżerja u t-tbatija tal-fqar kienet dejjem it-tema prinċipali ta’ Franġisku ta’ Assisi. Għalhekk għandu jkun punt ta’ referenza, l-aktar fi’ żmenijietna, […]

IS-SITTA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 26 TA’ SETTEMBRU, 2021

by Administrator

Niċċelebraw it-3 Anniversarju mill-Inkurunazzjoni 1. Il-Ġabra għall-Missjoni tal-Art Imqaddsa : Kienet €588.11. Nirringrazzjawkom. 2. Il-Ħadd 26 ta’ Settembru : 10.30am – 12.00pm Inkomplu nirreġistraw lit-Tfal għall-Katekiżmu fl-Uffiċċju Parrokkjali. 3. Il-Programm tat-3 Anniversarju mill-Inkurunazzjoni jkompli hekk : It-Tnejn 27 u t-Tlieta 28 filgħodu : 10.00am Inżuru lill-Anzjani tal-Parroċċa. 6.30pm Quddiesa bil-Katekeżi fuq San Ġużepp. 4. L-Erbgħa […]

Isma talbna Mulej u salvana – Peter Darmanin ofs

by Administrator

Isma talbna Mulej u salvana. F’kull quddiesa wara l-offertorju qabel it-Talba fuq l-Offerti u t-Talba Ewkaristika, is-saċerdot imil quddiem l-altar ta’ Alla u b’leħen baxx jgħid din it-talba sabiħa: “Ilqagħna, Mulej Alla tagħna, umli u niedma quddiemek u agħmel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li qegħdin noffrulek”. Din it-talba sabiħa hija meħuda mit-talba ta’ Għażarija […]

IL-HAMSA U GHOXRIN HADD – IL-HADD, 19 TA’ SETTEMBRU, 2021

by Administrator

Nilqgħu fostna l-Bastun Mirakoluż ta’ San Ġużepp 1. Dan il-Weekend qed issir il-Ġabra tal-Qabar ta’ Kristu : Għal ħidma li jagħmlu l-Franġiskani fl-Art Imqaddsa speċjalment issa li m’hemmx Pellegrini u Turisti. 2. Ir-Reġistrazzjoni tat-Tfal għall-Klassijiet tal-Katekiżmu : Fl-Uffiċċju Parrokkjali. – Nhar il-Ħadd 26 ta’ Settembru : Wara l-Quddiesa tad-9.30am. Importanti li jkollna l-FIREM taż-żewġ ġenituri. […]

Il-Mewg tal-Hajja – Joe Debono ofs

by Administrator

Il-Mewg tal-Hajja Kien filghodu kmieni u Gamri qam biex bhal ma kien ihobb jaghmel nhar ta’ Sibt jerhiela  bil-frejgatina tieghu iqatta’ ftit tal-hin jistad.  Kien id-delizzju favorit tieghu u ma damx ma wasal ftit  ‘il-barra mix-xatt u  reha x-xlief fil-bahar u wara ftit beda jwahhal huta wara l-ohra.   Kien qed jiehu pjecir hafna u ma […]

L-ERBGHA U GHOXRIN HADD – IL-HADD, 12 TA’ SETTEMBRU, 2021

by Administrator

Erfa’ s-Salib u Imxi Warajja ! 1. Il-Ġabra Speċjali ta’ nhar il-Ħadd li għadda : Kienet ta’ €464.87. Nirringrazzjawkom. 2. L-Erbgħa 15 ta’ Settembru : Il-Katekisti Antoinette Laferla u Peter Gatt ser jiltaqgħu mal-Kandidati li f’Novembru ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Il-Laqgħa ser issir fiċ-Ċentru Parrokkjali bejn is-6.00pm u s-7.00pm. Importanti li l-Kandidati jattendu. 3. […]

‘Iltqajt’ ma’ Sta. Rosa ta’ Viterbo – Pauline Darmanin ofs

by Administrator

                                                                              Gheziez huti f’San Frangisk, Kull tant zmien nisimghu b’xi tifel jew tifla li jissejhu ‘wonder child’. Dawn ikunu tfal li qabel jaghlqu tnax-il-sena ikunu ghamlu isem b’mod eccezzjonali f’xi qasam, bhal dak tax-xjenza, matematika, arti, muzika. Dan l-ahhar ‘iltqajt’ ma tifla li kienet ‘wonder child’ f’qasam li ma tantx jinghata importanza: il-qdusija!‘Iltqajt’ ma’ Sta. […]

IT-TLIETA U GHOXRIN HADD – IL-HADD, 5 TA’ SETTEMBRU, 2021

by Administrator

Jagħti s-Smiegħ lit-Torox u l-Kliem lill-Imbikkmin. 1. Illum, il-Ħadd 5 ta’ Settembru : Hi l-Festa ta’ San Girgor il-Kbir. Nawguraw il-Festa t-tajba lil Kappillan Fr Victor u lill-Parruċċani kollha. 2. It-Tlieta 7 ta’ Settembru : Jaħbat il-100 Sena mit-Twaqqif tal-Leġjun ta’ Marija. 6.00pm Rużarju mill-Membri tal-Leġjun ta’ Marija. 6.30pm Quddiesa bit-Te Deum. 3. Il-Ħamis 9 […]