Ordni Franġiskan Sekular

110 of 213 items

Ir-Randan- Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

IR-RANDAN Għada l-Erbgħa tal-Irmied, huwa l-bidu tar-Randan. Ħafna minna nibdew naħsbu biex nattendu xi eżerċizzji spiritwali u forsi naħsbu wkoll biex nagħmlu xi tip ta’ sagrifiċċju matul dan il-perjodu. L-iskop tar-Randan hu li nitbiegħdu mid-dnub u l-egoiżmu permezz taċ-ċaħda u t-talb u b’hekk joħloq fina x-xewqa li nagħmlu r-rieda t’Alla. Ir-Randan huwa żmien ta’ riflessjoni […]

Is-Suppervja – Brigitte Attard ofs

by Administrator

Maħbubin ħuti fi Kristu u San Franġis Is-Suppervja,  il-kburija u l-arroganza huma ostakli għall-ħajja nisranija tajba.  Ġesù, fl-abbundanza tal-ħniena tiegħu, jiġi għandna lejl u nhar u jgħammar f’ruħna bil-ferħ meta din tkun miftuħa għalih.  L-anqas fl-akbar taqbida ma’ jonqos li Ġesù jiġi għandna.  Imma ħaġa waħda, speċjalment, żżomm lil Ġesù l-bogħod  – is-suppervja.  Is-suppervja hija […]

Amoris Laetitia – Peter Darmanin ofs

by Administrator

Gheziez huti Frangiskani,Wahda mill-isbah Enciklici tal-Papa Frangisku hija dik li ggib l-isem ta’ “Amoris Laetitia” – “Il-Ferh ta’ l-Imhabba”, dwar l-imhabba fil-familja. L-isem ta’ kull enciklika jkunu dejjem l-ewwel zewg kelmiet taghha.Illum iddecidejt li ndewwakom ftit  mill-hlewwa ta’ din l-Enciklika.L-ewwel silta li se naghtikom illum titratta dwar Alla taghna.“Jekk naċċettaw li l-imħabba ta’ Alla hi […]

Il-mejtin ghadhom madwarna? – Tony Mahoney ofs

by Administrator

IL-MEJTIN GĦADHOM MADWARNA?   Il-mejtin tagħna jafu x’qed jiġri minnha, jafu bil-ferħ u l-inkwiet tagħna ? Forsi qegħdin ukoll madwarna? Ir-reliġjonijiet kollha prinċipali; kemm il-Kristjani, kemm-il Lhud, u wkoll il-Musulmani jemmnu li dawk li marru qabilna, jafu li aħna qed inħossu t-telfa tagħhom. Aħna mortali, iżda l-ispirti huma mmortali. Dawk li marru qabilna jafu li […]

“X’fettillek Mulej tigi fostna bhala tarbija?” – Peter Darmanin ofs

by Administrator

Huti Frangiskani, Dan hu l-ewwel messagg tieghi ghal din is-sena. Kif dejjem nghidu, iz-zmien jghaddi u ma jistenna ‘l hadd. Diga ghaddew sittax-il-gurnata mis-sena l-gdida. Kuljum nersqu lejn dak il-jum li fih ninghataw kollhna kemm ahna lil Mulej. L-ahhar ghotja ta’ hajjitna! L-ahhar tahdita tieghi semmejtha: “X’fettillek Mulej tigi fostna bhala tarbija?” Ghidtilkom li kull […]

Il-Papa Emeritus Benedittu XVI – Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

Kif qal l-Arċisqof Charles Scicluna, niftakkru u nsellmu bi gratitudni l-ħidma u l-memorja tal-Papa Emeritus Benedittu XVI. Benedittu XVI kien wieħed mill-aktar teologi kreattivi taż-żminijiet moderni, ħalla warajh għadd kbir ta’ kotba u kitbiet importanti. Hu kellu wkoll mħabba qawwija għall-pajjiżna u kien Benedittu XVI li kkanonizza l-maħbub Dun Ġorġ Preca fl-2017 fejn talab bil-Malti […]

L-Isem Imqaddes t’Alla – Tony Mahoney ofs

by Administrator

L-ISEM IMQADDES TA’ ĠESU Nhar it-tnejn, nhar l-ewwel tas-sena, iċċelebrajna s-Solennita ta’ Marija Omm Alla. Li hu nteressanti huwa l-fatt li dan it-titolu ta’ l-akbar dinjita, li bniedem jista’ qatt ikollu, instema’ għall-ewwel darba minn fomm waħda mara qaddisa, li forsi ftit nagħtuha mportanza, fi’ żminna. Qed nirreferi għal Santa Eliżabetta, qariba ta’ Marija.  Tiftakru […]

Kull bidu ghandu t-tmiem tieghu – Peter Darmanin ofs

by Administrator

Huti Frangiskani, Il-Hadd li ghadda ccelebrajna b’ferh kbir it-Twelid tat-Tarbija Gesu, is-Salvatur taghna u l-Hadd li gej niccelebraw il-bidu ta’ Sena Gdida – 2023. Kull bidu ghandu t-tmiem tieghu.Il-paċi hija don fil-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna…Hekk tgħid il-barka li Mosè jitlob fuq il-poplu: “Ibierkek il-Mulej u jħarsek! Jixħet il-Mulej id-dija ta’ wiċċu fuqek […]

Il-Virtu ta’ l-Umilta – Pauline Darmanin ofs

by Administrator

Il- Virtu` ta’ l-Umilta Fit-tlellix, id-dwal, id-divertiment li jgib mieghu ic-celebrazzjoni tal-Milied ninsew li l-akbar taghlima li taghtina t-Tarbija ta’ Betlem, imwielda fis-sikta u d-dlam tal-lejl, hija dik ta’ l-Umilta. It -twelid fil-grotta, avveniment daqshekk semplici b’valur bla qies ghall-umanita ta’ kull zmien ra l-bidu tieghu f’cirkustanza daqshekk insinjifikanti. Din it-Tarbija, ghalkemm hija l-Iben t’Alla, […]

Il-Festa ta’ Santa Lucija – Joe Debono ofs

by Administrator

Gheziez huti frangiskani. Illum it-Tlieta 13 ta’ Dicembru  Ommna l-Knisja Mqaddsa tfakkarna fil-festa ta’ Santa Lucija, vergni u martri.  Isimha gej mill- kelma luce li tfisser dawl.  Ma tantx ghandna informazzjoni dwar din il-qaddisa li giet maqtula, minhabba fit-twemmin taghha, aktarx fis-sena 304 wara Kristu. L-istorja tghidilna li hi giet mixlija ma’ l-awtorijiet pagani ta’ […]