Avviżi

110 of 18 items

AVVIZ IMPORTANTI

by Administrator

  Sena Kateketika 2018-2019 Genituri li din is-sena wliedhom ser jattendu l-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna. Dalwaqt inħabbar Dati Importanti rigward Laqgħat għall-genituri. Kif ukoll Dati u hinijiet tar-Reġistrazzjoni tat-Tfal. Minhabba li f’Mejju 2018 dahlu fis-sehh Regolamenti godda Dwar il- gbir u l-hazna tad-Data (GDPD – General Decree on the Protection of Data – 2018) Ir-Registrazzjoni […]

AVVIZ IMPORTANTI HAFNA – Dwar il-Ligi tad-Data Protection u Firem mitluba.

by Administrator

Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi. Il-Ligi l-gdida tad-Data Protection titlob : a. Li ghal kull Certifikat, Formola jew Passaport, ecc, iridu jidhru l-Individwi personalment u jiffirmaw quddiem ix-Xhud. Igiffieri hadd ma’ jista’ jigi f’isem haddiehor. b. Trid ukoll dejjem tigi prezentata l-I.D.Card tal-persuna. Il-Kappillan ma jistax jiffirma Passaporti ta’ tfal taht it-18-il […]

AVVIZ MILL-KAPPILLAN – FR PAUL ATTARD OFM

by Administrator

Dwar il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati. Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi. Fl-Arkivji tal-Parrocca inzommu Informazzjoni fuq is-Sagramenti. Kemm il darba nigu mitluba nohorgu Informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc. Ghaldaqstant, b’Effett Immedjat… Hru[ ta’ certifikati jinghataw BISS lil Persuna Mnizzla fic-certifikat. F’kaz ta’ Minuri, ic-certifikat jingabar mill-Genituri jew Kustodji […]

Il-Festa ta’ San Franġisk

by Administrator

Għalkemm il-Fraternita ma tiltaqax fix-xhur ta’ Lulju, Awissu u Settembru, iżda tul dawn ix-xhur tas-sajf qed isiru tħejjijiet biex hekk Alla jrid, nieħdu sehem fil-Festa ta’ San Franġisk Missierna. Near it-Tnejn 2 ta’ Ottubru se ssir il-Vestizzjoni ta’ żewġ Aħwa ġodda; Josephine Ellul u Ġemma Vassallo. Il-Vestizzjoni hija l-ewwel pass meta tingħaqad fl-Ordni. Dawn iż-żewġ […]

Kant tal-Milied

by Administrator

Fis-sezzjoni: “Kummissjoni Tfal” wiehed isib xi Carols tal-Milied. Doqquhom lit-tfal taghkom matul dawn il-festi tal-Milied. It-tfal jiehdu pjacir bihom hafna.

29 ta’ Marzu, 2014

by Admin

1. Il-lejla ma ninsewx indawru l-arloġġ siegħa l-quddiem. 2. Nhar it-Tnejn, 31 ta’ Marzu, Festa Pubblika, il-Quddies ikun bħal fost il-ġimgħa. Infakkrukom li minn nhar it-Tnejn il-Quddiesa ta’ filgħaxija tibda’ ‘ssir fis-6.30pm. 3. L-Ordni Franġiskan Sekular javża li l-laqgħa għax-xahar ta’ April se tinżamm nhar it-Tlieta l-1 ta’ April, fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant’Antnin fis-6.30pm. Il-membri huma […]

29 ta’ Diċembru, 2013

by Admin

Nhar it-Tnejn u nhar it-Tlieta nagħmlu l-kwaranturi. Ġesu’ Sagramentat ikun espost il-ġurnata kollha, minn wara l-Quddiesa tad-9.00am sal-5.00pm. Il-Kappella tal-adorazzjoni ma tkunx miftuħa. Inħeġġukom ħafna sabiex tippjanaw ftit tal-ħin fis-skiet u l-ġabra f’riġlejn Ġesu’ Sagramentat f’dawn l-aħħar mumenti ta’ din is-sena li waslet biex tintemm. Nhar it-Tlieta filgħaxija, lejliet l-Ewwel tas-Sena, il-Quddies ikun fil-5.00pm u […]

15 ta’ Diċembru, 2013

by Admin

Nhar it-Tnejn tibda’ n-Novena tal-Milied tat-tfal. It-tfal se janimaw il-Quddiesa ta’ nhar it-Tnejn u ta’ nhar il-Ġimgħa, filwaqt li fil-jiem l-oħra se jsiru laqgħat fil-M.U.S.E.U.M. fil-5.30pm. It-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom huma mħeġġin li jattendu. Matul din il-ġimgħa tan-Novena tal-Milied, fil-Quddiesa tas-6.00pm nagħmlu flimkien it-talba tal-Għasar, ikollna ħsieb qasir u wara l-Quddiesa tingħatha l-Barka Sagramentali. Matul […]

8 ta’ Diċembru, 2013

by Admin

Il-Ġabra Speċjali li għamilna fil-Quddies tas-Sibt u l-Ħadd li għadda b’risq il-Knisja kienet ta’ €624.72. Kif tistgħu taraw, ix-xogħol fuq barra miexi sewwa, waqt li ix-xogħol fuq ġewwa mistenni jibda’ fis-6 ta’ Jannar, 2014, għalkemm il-ġebel tal-kolonni ser jibdew jinħadmu minn issa fil-workshop ta’ Agius Stoneworks. S’issa nġabbret is-somma sabiħa ta’ €51,480. Minnhom diġa’ tħallsu […]

24 ta’ Novembru, 2013

by Admin

Bil-għajnuna t’Alla, bdejna x-xogħol tar-restawr tal-Knisja fuq in-naħa ta’ barra. Dak ta’ ġewwa mistenni jibda’ wkoll f’qasir żmien. Huwa ta’ sodissfazzjoni kbir għalina u għandna tama kbira li, bil-ħidma volontarja ta’ ħafna persuni u bil-ġenerożita’ kbira ta’ dawk li diġa qed igħinu bid-donazzjonijiet tagħhom dan il-proġett, hekk importanti u urġenti, inkunu nistgħu nwassluh fit-tmiem sal-aħħar […]