Sena Kateketika 2018-2019

Genituri li din is-sena wliedhom ser jattendu l-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna.

Dalwaqt inħabbar Dati Importanti rigward Laqgħat għall-genituri.
Kif ukoll Dati u hinijiet tar-Reġistrazzjoni tat-Tfal.
Minhabba li f’Mejju 2018 dahlu fis-sehh Regolamenti godda

Dwar il- gbir u l-hazna tad-Data

(GDPD – General Decree on the Protection of Data – 2018)
Ir-Registrazzjoni tista’ ssir BISS

mill-Genituri jew Kustodji tat-Tfal.

Tfal li ma jkunux Registrati kif suppost
Ma jistghux jattendu ghall-Lezzjonijiet tal-Katekizmu.
gejna kostretti b’dawn ir-Regolamenti.
Infakkar li biex Uliedkom Jersqu ghas-Sagramenti
Hu mehtieg li jattendu ta’ l-anqas 75% tal-Lezzjonijiet.
NB. Jekk jonqsu li jaghmlu dan jekk mhux ghal raguni medika, ikollhom Jirrepetu s-sena.
Nitlob lil Genituri / Kustodji
Li jizguraw li Uliedhom ikunu Registrati kif suppost
U jattendu regolarment ghall-Lezzjonijiet.

Fr Paul Attard OFM
Kappillan