Posts from December 2018

9 Items

FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA – IL-HADD, 30 TA’ DICEMBRU –

by Administrator

Festa tal-Familja Mqaddsa 2018 Kwaranturi – Gesu’ Espost fuq l-Artal ghal Qima. Is-Sibt 29 ta’ Dicembru : Bidu tal-Kwaranturi  6.00pm Ruzarju u Celebrazzjoni Ewkaristika. 6.30pm Quddiesa bl-Ghasar.  Il-Hadd 30 ta’ Dicembru : Kwaranturi  Fil-ghodu quddies bhas-soltu. 5.30pm Espozizzjoni ta’ Gesu’ Ewkaristija. 6.00pm Ruzarju u Celebrazzjoni Ewkaristika. 6.30pm Quddiesa bl-Ghasar. It-Tnejn 31 ta’ Dicembru […]

IR-4 HADD TAL-AVVENT – 23 TA’ DICEMBRU, 2018

by Administrator

Programm tal-Milied 2018 1. Ghada l-Hadd 23 ta’ Dicembru : 9.30am Tberik tal-Bambini. 10.30am Purcissjoni bil-Bambin mat-Tfal li tintemm b’party fic-Centru. 2. It-Tnejn 24 ta’ Dicembru : Lejliet il-Milied Fl-4.30pm Ruzarju. 5.00pm Quddiesa. 6.00pm Ruzarju. 6.30pm Quddiesa tal-Vgili bil-Ghasar tal-Milied. 11.00pm Velja mill-Abbatini u shabhom li fiha ser itellghu Play bl-isem “Dawl tal-Milied”. 12.00am Purcissjoni […]

IT-3 HADD TAL-AVVENT – 16 TA’ DICEMBRU, 2018

by Administrator

In-Novena tal-Milied : Tibda ghada s-Sibt. 1. Il-Hadd 16 ta’ Dicembru : 9.30am Tberik tat-Tfal. 2. Mit-Tnejn sal-Gimgha : Tibda n-Novena tat-Tfal tal-Katekizmu. 3. It-Tnejn issir Quddiesa kollha flimkien fil-Knisja. Mit-Tlieta sal-Hamis tal-Grizma u l-Pre-Teens jiltaqghu fic-Centru. L-ohrajn jiltaqghu fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 4. Wirja tal-Presepji mis-16 sat-23 ta’ Dicembru : Fil-Knisja. 5. Tigi apprezzata Punzjetta […]

IT-2 HADD TAL-AVVENT – 9 TA’ DICEMBRU, 2018

by Administrator

1.    Il-Gabra Specjali kienet : Ewro 609.09. Grazzi minn qalbna. CANA COURSE : Jibdew il-Hamis 10 ta’ Jannar 2019 fis-7.30pm. Min hu nteressat jigi l-ufficcju parrokkjali biex jimla’ l-formola. Imexxu Francis u Anne Cuschieri. It-Tlieta 11 ta’ Dicembru : 6.30pm Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “Kemm hi helwa l-weghda tieghek Mulej!”, fis-Sala tal-OFS. Kulhadd mistieden. […]

IT-TLIETA, 11 TA’ DICEMBRU, 2018

by Administrator

  Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett “Kemm hi helwa il-weghda tieghek, o Alla”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

CHRISTOLOGY – Christ’s message and mission, by Rita Vella Brincat

by Administrator

CHRISTOLOGY – Christ’s message and mission In the centre of Christ’s message and mission is the reign and Kingdom of God, immediate conversion and that this message and mission is the greatest and freely offered gift of God’s Grace to His chosen people. Jesus’ mission is one of restoration because man’s dignity had been disfigured […]

L-1 HADD TAL-AVVENT – 2 TA’ DICEMBRU, 2018

by Administrator

1. Il-Hadd 2 ta’ Dicembru : Fr Mark Ciantar ofm qieghed fostna biex jistedinna ghal Kors dwar ‘Developing Environmental Responsibility’. Nirringrazzjawk. 2. It-Tlieta 4 ta’ Dicembru : 6.30pm Ta]dita minn Patri Norbert Ellul Vincenti ofm bis-suggett: “L-Angli fil-hajja taghna”, fis-Sala tal-OFS. Kullhadd mistieden. 3. L-Erbgha 5 ta’ Dicembru : a. Wara l-quddiesa tad-9.00am se jzuruna […]

IL-KNISJA – TIXBIHAT BIBBLIĊI – MINN RITA VELLA BRINCAT

by Administrator

IL-KNISJA – TIXBIHAT BIBBLIĊI Il-Knisja għandha storja ta’ elfejn sena li matul iż-żmien biddlet ħafna il-mod ta’ kif taħsibha. Din il-Knisja għandha tinftiehem f’rabta mal-esperjenza ta’ fidi u mal-mixja li kellu l-poplu ta’ Israel fl-Eżodu, fl-Antik Testment. Għaddiet mill-istess tiġrib li għadda minnu l-poplu Lhudi. Il-bidu tal-Knisja jmur ħafna aktar lura miż-żmien ta’ Kristu. Wiehed […]

IT-TLIETA, 4 TA’ DICEMBRU, 2018

by Administrator

Tahdita minn Patri Norbert Ellul Vincenti bis-suggett “L-Angli fil-hajja taghna”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.