In-Novena tal-Milied : Tibda ghada s-Sibt.

1. Il-Hadd 16 ta’ Dicembru : 9.30am Tberik tat-Tfal.

2. Mit-Tnejn sal-Gimgha : Tibda n-Novena tat-Tfal tal-Katekizmu.

3. It-Tnejn issir Quddiesa kollha flimkien fil-Knisja. Mit-Tlieta sal-Hamis tal-Grizma u l-Pre-Teens jiltaqghu fic-Centru. L-ohrajn jiltaqghu fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

4. Wirja tal-Presepji mis-16 sat-23 ta’ Dicembru : Fil-Knisja.

5. Tigi apprezzata Punzjetta b’rigal lil Knisja biex inzejnu l-artal u l-knisja.

6. Fis-‘Sigra tal-Imhabba’ issibu l-‘Crackers’. Nahsbu f’min hu fil-bzonn.

7. Il-Hadd, 23 ta’ Dicembru: 9.30am Tberik tal-Bambini. U wara ssir il-Purcissjoni tal-Bambin. U nispiccaw ic-Centru Parrokkjali.

8. Caritas Malta : Torganizza l-Ikla tal-Milied fil-25 ta’ Dicembru l-Caritas, Floriana f’12.00pm ghal min jixtieq kumpanija. Min hu nteressat ikellem lil Kappillan.

Niehu l-isem, in-numru tat-telefon u l-indirizz u jipprovdulkom it-trasport.

9. It-Tlieta 18 ta’ Dicembru : 10.00am Tombla fic-Centru Parrokjali Sant’Antnin b’risq il-kunvent. Prezz: 12 il-Ewro li jinkludi l-ikel ukoll.

10. L-Erbgha 19 ta’ Dicembru : ‘Christmas Lunch’ organizzat mill-Kumm. Parrokkjali Anzjani li ser isir waqt harga ta’ gurnata. Dawk interessati ghandhom javvicinaw lil xi membru tal-kummissjoni. Tluq mis-Savoy but-stop fid-9.15am.

10. Il-Gimgha 21 ta’ Dicembru : 7.30pm Programm Muzikali u Vokali tal-Milied mill-Banda Sliema fil-Knisja taghna. Direzzjoni tal-Mro Leslie Tabone bis-sehem tal-Grupp X-Tend u l-Kantanta Nicole Hammett. Imtella’ mis-Socjeta’ Filarmonika Sliema, il-Patrijiet u l-Kummissjoni Festi u l-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema.

11. Il-Kummissjoni Festi tavza :

 Raffle b’risq il-Festa fuq iz-zuntier. Jinbieghu xi badges u keychains godda bix-xbieha tal-Madonna tas-Sacro Cuor bil-Kuruni godda. Jinbiegh id-dvd tal-Festa u tal-Inkurunazzjoni biex inzommuhom tifkira.

 Father Christmas comes to Town. Tqassim ta’ Rigali lit-Tfal fid-djar taghhom. Nhar is-Sibt 22 ta’ Dicembru bejn l-10.00am u 1.00pm. Informazzjoni minghand Brian Vigar.

 Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan Mob: 7953 7719.