Aħbarijiet Soċjali

110 of 18 items

Kunu pozittivi – Fr Stephen Sciberras ofm

by Administrator

Gheziz huti f’San Frangisk, Il-Paci Maghkom! Bhala direttur spiritwali gdid tal-Ahwa Sekulari Frangiskani nixtieq naqsam maghkom il-hsieb spiritwali ta’ din il-gimgha li fiha qed niccelebraw l-ewwel gimgha tal-Avvent. F’dan iz-zmien sabih nippreparaw ruhna ghal migja ta’ Dak li ghadna kemm iccelebrajna s-solennita’ tieghu bhala s-Sultan tal-Holqien kollu. Darba kien hemm grupp ta’ zringijiet li marru […]

34Hadd / Sena B / 2018

by Administrator

KRISTU SULTAN  1. Il-Hadd 25 ta’ Novembru : FESTA TA’ KRISTU RE: 5.00 p.m. Mixja ta’ fidi minn quddiem il-monument ta’ Kristu Re, il-Furjana, sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fejn jitkanta l-Għasar. Wara l-Għasar, jagħti l-Barka Sagramentali. 2. Mit-Tnejn 26 sal-Gimgha 30 ta’ Novembru : Il-Kappillan ser inkunu KONFERENZI tal-Kappillani. Fin-nuqqas tieghu ikkuntattjaw lil […]

AVVIŻI 19 – 3 – 2017

by Administrator

It-Tnejn : Niċċelebraw is-Solennita ta’ San Ġuzepp. Bejn il-5.00 u s-6.30pm ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali se ssir ir-registrazzjoni għall-Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza. Tħallux għall-aħħar. L-Erbgħa: Il-Kummissjoni Anzjani qed torganizza irtir ta’ nofs ta’nhar fiċ-Ċentru Sant’Antnin. Jibda fid-9.00 a.m. bil-Quddiesa. Kulħadd huwa mistieden. Il-Ħamis : Se jsir il-pellegrinaġġ għal Kurċifiss mirakuluż tal-knisja tagħna tal-Belt. Tluq […]

Appell biex l-anzjani ma jitħallewx waħedhom

by Administrator

Il-Caritas qed tappella biex tingħata attenzjoni lill-anzjani li qed jgħixu waħedhom fil-komunità. Dwar l-anzjan li nstab mejjet waħdu, il-Caritas tistqarr li wasal iż-żmien li l-awtoritajiet kollha u s-soċjetà ċivili jaħdmu biex isibu soluzzjoni għas-solitudni li hi preżenti fl-anzjani. Il-Caritas tistqar li skont l-aħħar ċensiment ftit iktar minn 10% tal-popolazzjoni għandhom iktar minn sebgħin sena u […]