Timeline

110 of 138 items

The Physics of the Peace Prayer of St. Francis

by Administrator

Why has the Peace Prayer of St. Francis enjoyed an unparalleled popularity in the past 100 years? Why do princess and pauper, bishop and bellhop, saint and sinner turn to it in emotionally charged moments of life?A number of years ago, while preaching a retreat to some Franciscan friars in Pennsylvania, I got a possible […]

Riflessjonijiet dwar it-Twelid ta’ Kristu – Tony Mahoney

by Administrator

Naqraw fil-Ktieb tal-Genesi: ‘Fil-bidu Alla halaq is-sema u l-art; u kienet l-art tahwid u bah; u dlam kien fuq wicc l-abissi, u fuq wicc l-ibhra kien jittajjar rih ta’ Alla. U Alla qal: Ha jkun id-dawl …’ (1:2, 2) Il-kelma ‘dawl’ kienet wahda mill-ewwel kliem li qal Alla skond l-Iskrittura. Dik il-kelma turi l-bidu tal-holqien. […]

Wasal il-Milied – Pauline Darmanin

by Administrator

Wasal il-Milied! Milied 2020 mhux Milied bhal ta’ snin ohra.Ikolli nammetti li din is-sena armajt id-dar ghal Milied b’nofs qalb. Kont deciza biss li npoggi lil Bambin Gesu li kont gibt minn Betlem fil-post tieghu tas-soltu. Ma kellix qalb ghal tizjin iehor, meta niftakar fil-mard u mwiet li hafna nies kienu qeghdin isofru minhabba l-pandemija. […]

Kif insiru qaddisin – Cecilia Attard

by Administrator

Gheziez Huti f’San Frangisk,   KIF INSIRU QADDISIN   Meta ftit tal-gimghat ilu seqwejt il-Beatifikazzjoni tas-zaghzugh Carlo Acutis staqsejt lili nnifsi jekk hux qed nghix b’mod li nitqaddes.  Meta nahsbu fuq l-ostakoli li nsibu f’hajjitna nindunaw li dawn huma kollha frott tax-xitan biex jaqtalna qalbna.  Izda Kristu qalilna li jekk irridu nkunu dixxipli Tieghu irridu […]

Marija Immakulata – Peter Darmanin

by Administrator

Illum, il-Knisja universali qed ticcelebra b’ferh kbir, il-festa tal-Koncepiment singulari, ta’ Marija Omm Alla. Ghalija personali din il-festa hija ghaziza hafna u  ggibli nostalgija kbira. Jiena gej minn familja Bormliza. Ommi, Missieri u z-zijiet kienu kollha Bormlizi u naturalment jien tlajt inhobb l-ambjent  Bormliz specjalment, il-Festa tal-Parrocca Bormliza: Il-Festa tal-Immakulata Kuncizzjoni.Meta kont il-kunvent, kienu jaghtuna […]

L-Avvent – Joe Debono

by Administrator

Għeżież ħuti Franġiskani. Il-Ħadd li ġej jibda l-Avvent.L-Avvent huwa differenti mir-Randan. Waqt li r-Randan ifisser iktar penitenzi, l-Avvent ifisser stennija, miġja, preparazzjoni ta’ ferħ u għaqda.Il-perjodu tal-Avvent huwa l-erba’ ġimgħat ta’ qabel il-lejl tal-Milied. F’dan il-perjodu nistennew, niftakru, niċċelebraw u nġeddu fostna l-migja tal-Mulej Feddej tagħna. Fil-knisja kif ukoll f’ċertu familji jagħmlu girlanda tar-rand b’erba’ […]

Santa Elizabetta – Pauline Darmanin

by Administrator

Gheziez hbieb, Illum 17 ta’ Novembru, Il-Frangiskani madwar id-dinja, specjalment il-Frangiskani Sekulari, jiccelebraw il-festa ta’ Sta. Elizabetta ta’ l-Ungerija. Ahna lkoll familjari mal-hajja ta’ din il-qaddisa. L-ewwel parti tal-hajja taghha tixbah lil xi ‘fairy tale’ li kienu jirrakkuntawlna meta konna zghar! Storja ta’ Principessa sabiha, tghix go kastell, palazz, mdawra b’rikkezzi tal-medju-evu. Tizzewweg lil Princep […]

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss

by Administrator

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss O Alla, l-aktar Għoli u Glorjuż, dawwal id-dlamijiet ta’ qalbi. U sawwab fija fidi vera, tama ċerta u mħabba perfetta. Agħtini, Mulej, li nħoss u nagħraf lilek biex nagħmel ir-rieda vera u mqaddsa Tiegħek. Ammen.