Posts from February 2022

8 Items

IT-TMIEN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 27 TA’ FRAR, 2022

by Administrator

Nitolbu nitolbu nitolbu għal Ukraina! 1. It-Tlieta 1 ta’ Marzu : 6.30pm Laqgħa pubblika mill-membri tal-OFS fis-Santwarju. Jitkellem Peter Darmanin fuq is-suġġett “Ir-Randan u n-Nisrani”. Il-laqgħa hi miftuħa għal kulħadd u tista’ tiġi segwita minn fuq il-Webcam tas-Santwarju. 2. L-Erbgħa 2 ta’ Marzu : Ras ir-Randan. 8.30am u 5.30pm Via Crucis. 6.00pm Quddiesa Konċelebrata. L-Abbatini […]

Inkunu dejjem xhieda ta’ Kristu – Cecilia Attard ofs

by Administrator

INKUNU DEJJEM XHIEDA TA’ KRISTU               Fil-Vangelu ta’ San Mark, Kapitlu 10 vers 48, naqraw li meta Gesu kien hiereg minn Geriko flimkien maddixxipli u ma’ kotra kbira ta’ nies, kien hemm wiehed tallab aghma, Bartimew  bin Timew,  bilqieghda mal-gemb tat-triq.  Dan, meta sema’ li kien Gesu ta’ Nazzaret, qabad ighajjat u jghid “Gesu  Bin David ikollok hniena minni!”.  Kien hemm hafna li bdew ighajjtu mieghu biex jiskot, imma hu aktar beda jghajjat  “Bin David, ikollok hniena minni”. Hu ma hallihomx jaghlqulu halqu u baqa jaghjjat sakemm Gesu semghu u fejqu. Hekk ukoll ahna, nsibu hafna min irid  jaghlqilna halqna biex is-sewwa jigi mistur ghax inkella tinkixef  l-ipokrezija ta’ dawk li jippretendu li huma kattolici,  izda mbaghad jikkontradixxu  r-rieda t’Alla u t-taghlim tal-Knisja. Dawn it-talin ta’ spiss jiddettawlna x’ghandna  nghidu, kif ghandna nahsbu, x’ghandna  nemmnu u x’ghandna naghllmu lil uliedna, x’posizzjoni ghandna niehdu favur jew  kontra principji morali, ecc ecc. Fiz-zminijiet ta’ llum, tant hawn taghlim u informazzjoni qarrieqa u sfaccata, u b’mod sottili wkoll, li biex naghmlu dixxeriment tajjeb jista’ jkun ta’ sfida  kbira.  Izda ahna ghandna naghmlu bhal Bartimew u ma nhallu lil hadd jaghlqilna halqna. Inkunu sodi u perseveranti fit-twemmin taghna.  Fejn inhossu li hu  hazin ma  nistghux nibqaw passivi u ndawru wiccna n-naha l-ohra ghax inkella ma nkunux il-vera dixxipli ta’ Kristu.  Il-mod kif infehmu lil ohrajn irid ikun dejjem bi hlewwa u  b’imhabba bhalma kien jaghmel Gesu. Qatt bhal illum ma kien hemm il-bzonn li nwasslu l-verita specjalment lil dawk li huma fabbli u li jitkaxkru malajr mal-kurrent. Ghalhekk nitolbu ghalina u ghall-ohrajn biex nibqghu sodi fit-twemmin taghna sa’ l-ahhar u biex nkunu ta’ ezempju ghall-ohrajn.  Ma nibzawx nitkellmu ghax jekk nemmnu li Alla hu maghna minn jista’ jkun kontra taghna! Il-barka tal-Mulej tinzel fuqna. Cecilia Attard OFS

IS-SEBA’ HADD TAS-SENA – IL-HADD, 20 TA’ FRAR, 2022

by Administrator

Kif għandek Tħobb lil Għadu tiegħek! 1. Il-Quddies u l-Funzjonijiet tas-Santwarju : Tistgħu issegwuh minn fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa. “Parroċċa Franġiskana Santwarju Madonna Sacro Cuor”. 2. Il-Ħamis 24 ta’ Frar : 5.30pm Adorazzjoni. 3. L-Erbgħa 2 ta’ Marzu : Ras ir-Randan. 8.30am Via Crucis. 5.30pm Via Crucis. 6.00pm Quddiesa Konċelebrata. Fil-Quddies kollu isir it-Tqegħid tar-Rmied. […]

Kif ahna hbieb tieghi – Joe Debono ofs

by Administrator

Kif ahna hbieb tieghi?Illum rega’ jmiss lili li nikteb dan il-messagg zghir li ahna nircievu kull gimgha. Laqtitni storja li kont qrajt u se naqsamha maghkom. Din tghid li darba kien hemm wiehed ragel li kien imdejjaq hafna ghax ma felahx aktar jaqla’ fuq wiccu minghand dawk li kellu madwaru u ghalhekk iddecieda li jitlaq […]

IS-SITT HADD TAS-SENA – IL-HADD, 13 TA’ FRAR, 2022

by Administrator

Il-Valuri ta’ Kristu huma differenti minn dawk tad-dinja! 1. Il-Quddies u l-Funzjonijiet tas-Santwarju : Tistgħu issegwuh minn fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa. “Parroċċa Franġiskana Santwarju Madonna Sacro Cuor”. 2. Il-Ġabra Speċjali ta’ nhar il-Ħadd : Kienet €456.64. Nirringrazzjawkom. 3. Il-Ħamis 17 ta’ Frar : 5.30pm Adorazzjoni. 7.30pm Kors ta’ Kana. 4. L-Għaqda Volontarja Parrokkjali : “Il-Ħbieb […]

San Valentinu u l-imhabba – Joe Gatt ofs

by Administrator

SAN VALENTINU U L-IMHABBA F’dan ix-xahar id-dinja ticcelebra l-festa ta’ San Valentino. Huwa Ufficjalmantmagħruf bħala San Valentino ta’ Ruma. Ħuwa Qaddis Ruman tat-tielet seklu u l-festa tiegħu hija ccelebrata madwar id-dinja kollha f’14 ta’ Frar, u assoċjata mall-imħabba. Għalkemm ftit mill-ħajja ta’ dan il-qaddis hija magħrufa, din l-istorja tista’ tinvolvi l-ħajja ta’ żewġ qaddisin differenti […]

IL-HAMES HADD TAS-SENA – IL-HADD, 6 TA’ FRAR, 2022

by Administrator

Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl 1. Il-Quddies u l-Funzjonijiet tas-Santwarju : Tistgħu issegwuh minn fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa. “Parroċċa Franġiskana Santwarju Madonna Sacro Cuor”. 2. It-Tlieta 8 ta’ Frar : 7.30pm Inkomplu bil-Kors ta’ Kana. 3. Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl hija Festa Kmandata : 4. L-Erbgħa 9 ta’ Frar : 5.00pm Quddiesa. 6.00pm Novena […]

It-Toroq t’Alla ma nafuhomx – Tony Mahoney ofs

by Administrator

IT-TOROQ T’ALLA MA NAFUHOMX Kif nidħol fis-sodda nħobb nirrilaxxja għal għaxar minuti. Dan nagħmlu permezz tal-qari tal-poeżiji ngliża. Nirringrazzja ‘l missieri, Alla jaħfirlu, għax hija waħda mill-ħafna virtujiet li wriet minn għandu; il-letteratura ngliża u l-mużika fost oħrajn. Waħda mill-favoriti tiegħi hija poeżija miktubha minn Mary Elizabeth Coleridge, waħda mill-famuża familja ta’ poeti, Coleridge. Din partikulari msejjħa ‘Our Lady’. Għandha ħsieb profond u ġġegħlek tirrealizza dak li dejjem ħadnih ‘forgranted’. Kemm hu minnu, dak li tgħidilna Coleridge, li kulħadd isejjaħ ‘l Marija ‘Our Lady’. Aħna wkoll fil-parroċċa nsejjħulha ‘is-Sinjura Tagħna’, it-Taljani “Nostra Signora’, u naturalment l-Ingliżi ‘Our Lady’. Coleridge, ta’ ngliża li hi, tirrealizza li l-kelma ‘kulħadd’ tinkludi wkoll dawk il-ħafna nisa tal-high society, barunijiet u renjanti, u dawn in-nisa kollha, il-poplu jindirizzhom bħala ‘Lady’. Mhux ta’ b’xejn il-poeżija tibda: ‘Mother of God! No lady thou.’ Imbagħad tgħid ir-raġuni, li Marija kienet mara komuni, ordinarja, ġejja minn familja komuni, għalkemm dawk il-‘Ladies’ isejjħulha: ‘Our Lady’, jew ‘Sinjura Tagħna’. Tkompli tgħid: Kristu qatt ma twieled fin-nobilta, jew f’xi familja rjali. Kien tarbija komuni minn omm komuni. Iżda mbagħad tgħid: it-toroq t’Alla mhux it-toroq tagħna Lady nobbli, rjali, żgur li kient tagħti ġidha kollha, jew taqta’ jdejha barra, biex twelled l-Iben t’Alla. Iżda Alla qatt ma għażel mara nobbli, pjuttost tfajla ordinarja, komuni, tfajla umli li żżewġet mastrudaxxa. Ma kellha l-ebda skola, l-ebda arti iżda l-għanja li kantat ħarġet minn qalbha, u baqgħet magħrufha sallum, u tibqa’ għal dejjem bħala l-isbaħ għanja Lhudija. “Huwa tema’ lil min hu bil-ġugħ’. Imbagħad, bil-pulit ġibdet saqajn il-famużi ‘Lords and ladies gay’, għax fl-aħħar vers qalet: ‘U l-għonja bagħthom ‘l barra b’xejn.’ Ta’ min jaqra u jimmedita fuq din il-poeżija li fiha ħafna verita u sfortunatament aħna neħduhom ‘forgranted’. It-toroq t’Alla ma nafuhomx. Tony Mahoney ofs