IT-TOROQ T’ALLA MA NAFUHOMX

Kif nidħol fis-sodda nħobb nirrilaxxja għal għaxar minuti. Dan nagħmlu permezz tal-qari tal-poeżiji ngliża.

Nirringrazzja ‘l missieri, Alla jaħfirlu, għax hija waħda mill-ħafna virtujiet li wriet minn għandu; il-letteratura ngliża u l-mużika fost oħrajn. Waħda mill-favoriti tiegħi
hija poeżija miktubha minn Mary Elizabeth Coleridge, waħda mill-famuża familja ta’ poeti, Coleridge. Din partikulari msejjħa ‘Our Lady’. Għandha ħsieb profond u ġġegħlek tirrealizza dak li dejjem ħadnih ‘forgranted’. Kemm hu minnu, dak li tgħidilna Coleridge, li kulħadd isejjaħ ‘l Marija ‘Our Lady’. Aħna wkoll fil-parroċċa nsejjħulha ‘is-Sinjura Tagħna’, it-Taljani “Nostra Signora’, u naturalment l-Ingliżi ‘Our Lady’.

Coleridge, ta’ ngliża li hi, tirrealizza li l-kelma ‘kulħadd’ tinkludi wkoll dawk il-ħafna nisa tal-high society, barunijiet u renjanti, u dawn in-nisa kollha, il-poplu jindirizzhom bħala ‘Lady’.

Mhux ta’ b’xejn il-poeżija tibda: ‘Mother of God! No lady thou.’ Imbagħad tgħid ir-raġuni, li Marija kienet mara komuni, ordinarja, ġejja minn familja komuni, għalkemm dawk il-‘Ladies’ isejjħulha: ‘Our Lady’, jew ‘Sinjura Tagħna’. Tkompli tgħid: Kristu qatt ma twieled fin-nobilta, jew
f’xi familja rjali. Kien tarbija komuni minn omm komuni. Iżda mbagħad tgħid: it-toroq t’Alla mhux it-toroq tagħna Lady nobbli, rjali, żgur li kient tagħti ġidha kollha, jew taqta’ jdejha barra, biex twelled l-Iben t’Alla.

Iżda Alla qatt ma għażel mara nobbli, pjuttost tfajla ordinarja, komuni, tfajla umli li żżewġet mastrudaxxa. Ma kellha l-ebda skola, l-ebda arti iżda l-għanja li kantat ħarġet minn qalbha, u baqgħet magħrufha sallum, u tibqa’ għal dejjem bħala l-isbaħ għanja Lhudija. “Huwa tema’ lil min hu bil-ġugħ’. Imbagħad, bil-pulit ġibdet saqajn il-famużi ‘Lords and ladies gay’, għax fl-aħħar vers qalet: ‘U l-għonja bagħthom ‘l barra b’xejn.’ Ta’ min jaqra u jimmedita fuq din il-poeżija li fiha ħafna verita u sfortunatament aħna neħduhom ‘forgranted’.

It-toroq t’Alla ma nafuhomx.

Tony Mahoney ofs