Posts from April 2021

8 Items

Min habib genwin… sar Missierna – Tony Mahoney

by Administrator

MINN ĦABIB ĠENWIN … SAR MISSIERNA Maħbub San Ġużepp, ippermettili, nitolbok tisma’ l-ħsibijiet umli tiegħi, illum, nhar il-Festa tiegħek, fid-dinja … għax żgur li  fil-ġenna qed tgawdi Festa kontinwa.  Nemmen li  Ġesu għadu ubbidjenti lejk u jisma’ minnek kif kien jagħmel f’Nażaret. Għalhekk irrid inġib it-talba tiegħi quddiemek bħala ħabib ġenwin, u aħna se nobduk […]

IR-RABA’ HADD TAL-GHID – IL-HADD, 25 TA’ APRIL, 2021

by Administrator

JIENA R-RAGĦAJ IT-TAJJEB 1. L-Erbgħa 28 ta’ April : 6.00pm Novena tal-Madonna tas-Sacro Cuor. 7.00pm Zoom meeting tal-Kummissjoni Pastorali Parrokkjali. • Se niddiskutu: “Kif nistgħu inżommu l-Kuntatt mall-Parruċċani permezz tat-Teknoloġija”! Speċjalment mal-Anzjani u l-Vulnerabbli, il-Ġenituri tat-Tfal tal-Katekiżmu u l-Abbatini. 2. Il-Ħamis 29 ta’ April : 6.00pm Adorazzjoni Komunitarja. 7.30pm Kors ta’ Kana. 3. Il-Ħadd 2 […]

Xi jwassal bniedem biex ikun pront jiggudika lil haddiehor? – Pauline Darmanin

by Administrator

Carmen u Frans dahlu f’dar gdida. Tieqa kbira tal-kcina kienet taghti ghal fuq it-terrazzin tal-gara, fejn kuljum din kienet tonxor naxra hwejjeg. Kuljum Carmen kienet tikkummenta, ”Ara ftit Frans ~ din il-mara ma tghallmitx tahsel il-hwejjeg! Ara l-bojod kif inhuma mdensin!” Wara xi granet, Carmen staghgbet… ”Frans fl-ahhar il-gara tghallmet tahsilhom il-hwejjeg! Ara kemm jidhru […]

IT-TIELET HADD TAL-GHID – IL-HADD, 18 TA’ APRIL, 2021

by Administrator

NIFTĦU BERAĦ IL-BIBIEN TAL-KNISJA! 1. Il-Ħadd 18 ta’ April : MERĦBA lil kulħadd mill-ġdid fis-Santwarju tagħna. Wara l-Quddiesa tal-11.00am ser ikollna fostna Żewġ Mużiċisti mit-Tejatru Sależjan li ser jerġgħu idoqqulna biċċiet ta’ Mużika Klassika. 2. It-Tlieta 20 ta’ April : 4.00pm L-Ewwel Qrara fil-Knisja tagħna għat-Tfal li f’Mejju ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina. 3. L-Erbgħa 21 […]

IT-TIELET HADD TAS-SENA – IL-HADD, 18 TA’ APRIL, 2021

by Administrator

NIFTĦU BERAĦ IL-BIBIEN TAL-KNISJA! 1. Il-Ħadd 18 ta’ April : MERĦBA lil kulħadd mill-ġdid fis-Santwarju tagħna. Wara l-Quddiesa tal-11.00am ser ikollna fostna Żewġ Mużiċisti mit-Tejatru Sależjan li ser jerġgħu idoqqulna biċċiet ta’ Mużika Klassika. 2. It-Tlieta 20 ta’ April : 4.00pm L-Ewwel Qrara fil-Knisja tagħna għat-Tfal li f’Mejju ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina. 3. L-Erbgħa 21 […]

Min hu Alla l-Missier – Joe Debono

by Administrator

Gheziez huti Frangiskani, Dan l-ahhar kelli cans naqra ftit mhux hazin xi kitbiet ta’ Terry Modica, direttrici biezla hafna tal-Good News Ministries.   Terry twieldet fi hdan familja protestanta. Fil- fatt, missierha , li miet dan l-ahhar, kien ukoll “minister”.  Terry ikkonvertit ghar-religjon kattolika wara li ssahhret wara s-sagrament ghaziz ta’ l-Ewkaristija.  Hi kitbet ktieb ta’ […]

IT-TIENI HADD TAS-SENA – IL-HADD, 11 TA’ APRIL, 2021

by Administrator

ĦNIENA DIVINA 1. Il-Ħadd 11 ta’ April : 6.00pm Insegwu fuq il-Webcam il-Kurunella tal-Ħniena Divina. 2. It-Tnejn 12 ta’ April : Jerġgħu jibdew jintbagħtu l-Lezzjonijiet tal-Katekiżmu bil-Power Points. Il-Ġenituri huma responsabbli li jwieġbu lill-Katekisti meta jirċievu l-lezzjonijiet u jaraw li uliedhom isegwu l-lezzjonijiet. 3. L-Erbgħa 14 ta’ April : 6.00pm nerġgħu nibdew in-Novena tal-Madonna tas-Sacro […]

“Kif se nhallas lil Mulej ghal dak kollu li ghamel mieghi” – Peter Darmanin

by Administrator

Il-Paci maghkomNibda dan il-messagg tieghi billi nawgura lil kulhadd il-kumplament tal-festi t-tajba tal-Ghid Imqaddes bil-tislima sabiha li Sidna Gesu Kristu sellem lil Appostli migbura fic-Cenaklu, WARA L-QAWMIEN TIEGHU: “IL-PACI MAGHKOM”.Bhal llum 79 sena, gurnata b’gurnata, omm zaghzugha Bormliza welldet tarbija f’xelter, fl-eqqel xahar tal-gwerra f’Hal Tarxien. Dik it-tarbija semmewha Peter.Ghaddew 79 sena minn fuqi. O […]