Posts from January 2021

9 Items

IR-RABA’ HADD TAS-SENA – IL-HADD, 31 TA’ JANNAR, 2021

by Administrator

1. It-Tlieta 2 ta’ Frar : Festa tal-Gandlora. 40 jum wara l-Milied niċċelebraw il-Preżentazzjoni ta’ Ġesu’ fit-Tempju u l-Purifikazzjoni tal-Verġni Marija. Fis-6.00pm Quddiesa bil-Priedka tal-okkażjoni. 2. Il-Ħamis 4 ta’ Frar : 5.30pm Adorazzjoni Ewkaristika. Nappella speċjalment lil Membri Operaturi Pastorali ninġabru flimkien biex it-talb għall-Parroċċa ikollu iktar forza. 3. Il-Ġimgħa 5 ta’ Frar : Huwa […]

Bhal gebla fis-skiet – Tony Mahoney

by Administrator

        BHALL-GEBLA FIS-SKIETHekk qalli Missieri Frangisku*Hares lejn is-sigar;     *qed iferrxu d-dell,*qed ikennu l-aghsafar,*qed jaghtu l-frott,*qed isebbhu n-natura.*QED JAGHMLU R-RIEDA T’ALLA*Kemm rifsuha dil-moghdija,*bnedmin u bhejjem,*xemx u xita,*dejjem taqdi,*QED TAGHMEL IR-RIEDA T’ALLA*Ara l-gebla tas-sejjieh,*tifred l-eghlieqi,*tmexxi l-moghdija, *twennes il-vjola,*il-gebla taqdi,*QED TAGHMEL IR-RIEDA T’ALLA*Ieqaf, isma’ l-ilma safi niezel mal-blat,*lest li jaqdi l-bidwi,*biex isaqqi l-eghlejjel, *jisqi ‘l uliedu,*inaddaf u […]

IT-TIELET HADD TAS-SENA – 24 TA’ JANNAR, 2021

by Administrator

1. Il-Fondazzjoni tappella : Biex f’Jum it-Twelid tiegħek jew xi data oħra memorabbli għalik jew għal maħbubin tiegħek, tiftakar fis-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’ u tagħti donazzjoni lill-Fondazzjoni għal manutenzjoni tas-Santwarju. Napprezzaw ħafna l-għajnuna tagħkom. Il-Mulej Ġesu’ u Ommu Marija, is-Sultana tagħna, ibierku l-ġeneriżita’ tagħkom. 2. Proċess tad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja f’Malta 2021-2022 : Mid-29 ta’ Jannar […]

Il-Konverzjoni ta’ San Paul – Pauline Darmanin

by Administrator

Fi zmien ftit granet ohra, il-Knisja tfakkar u ticcelebra avveniment li bidel l-istorja tat-Twemmin Nisrani fl-ewwel zmienijiet, ftit snin biss wara l-Qawmien mill-Mewt  tal-Mulej Gesu. Fil-25 ta’ Jannar, nfakkru l-Konverzjoni ta’ L-Appostlu Missierna San Pawl. (Atti 9, 22-26) Fil-lingwa Maltija, il-kelma ‘konverzjoni’ tpoggina fuq linja ta’ hsieb li ma japplika xejn ghall-esperjenza vera li kellu […]

IT-TIENI HADD TAS-SENA – 17 TA’ JANNAR, 2021

by Administrator

1. Il-Kuntratt għal-Lift fis-Santwarju u l-Kunvent ġie ffirmat : Il-Fondazzjoni ħallset l-ewwel pagament ta’€6,683. Napprezzaw ħafna l-għajnuna tagħkom. Il-Mulej Ġesu’ u Ommu Marija, is-Sultana tagħna, ibierku l-ġenerożita’ tagħkom. 2. Tqarbin tal-Morda u l-Anzjani fid-Djar : Qed nagħmluhom bl-appuntament. • Min jixtieq is-servizz jagħmel kuntatt magħna bil-mobile. 3. Fr Walter Vassallo ofm : Ser jerġa’ jagħmel […]

In-Novissimi – Joe Debono

by Administrator

Gheziez huti fl-Ordni Frangiskan Sekular, Illum ser inkellimkom fuq suggett li forsi ma tantx hu pjacevoli imma  l-ghaziz qaddis Malti , San Gorg Preca kien ihobb ta’ spiss jghallem fuqu.  Qed nirreferi ghal dawk li ahna nsejhulhom in- Novissimi. Dan huwa ezercizzju spiritwali li kull nisrani ghandu spiss jaghmel uzu minnu billi jahseb ftit fuqhom. […]

IL-FESTA TAL-MAGĦMUDIJA TAL-MULEJ – IL-HADD, 10 TA’ JANNAR, 2021

by Administrator

1. Il-Ġabra speċjali Strina għall-Patrijiet : Kienet €750.02. Grazzi mill-qalb. 2. Is-Sibt 16 ta’ Jannar : Se jiġi organizzat Seminar mill-Unita’ tas-Sliema għall-Membri tal-K.P.P. 9.30am Niltaqgħu fil-Knisja ta’ Stella Maris. 3. Ikel għal min hu fil-bżonn : Grazzi lil Lion’s Club, l-Iskola Stella Maris u lil Caritas. 4. Din il-ġimgħa ġie ffirmat il-kuntratt għal-lift ġdid […]

Il-Vergni Marija Medjatrici tal-Grazzi kollha – Joe Gatt

by Administrator

Ħuti Franġiskani, Għadna kif bdejna sena ġdida u għalkemm għadna inbgħatu mill-pandemija tal-Covid 19 nisperaw li din is-sena noħorġu minnha għal kollox. Bħala Kalendarju tal-Knisja żgur li bdejna s-sena ġdida fuq nota mill-isbaħ; jum iddedikat lill-Imqaddsa Marija Omm Alla. Kienu ħafna l-insara li s-sena li għaddiet daharu lejn Marija aktar b’ħeġġa biex tkun hi li […]

IL-FESTA TAL-EPIFANIJA TAL-MULEJ – IL-HADD, 3 TA’ JANNAR, 2021

by Administrator

1. Il-Ġabra għad-Dar tal-Providenza : Kienet €760. Nirringrazzjawkom. 2. Ħin ta’ Riflessjoni u Apprezzament fil-Knisja tagħna : Nhar it-Tlieta u l-Erbgħa kienet esperjenza pożittiva ħafna għal min attenda. Grazzi lil David u Angela Pace O’Shea li ħadu l-inizzjattiva u lil Fr Stephen li għenhom. 3. Din is-sena ma’ kellniex is-Siġra tal-Milied : Pero’ grazzi lil […]