Posts from March 2024

5 Items

IL-GHID IL-KBIR – IL-HADD, 31 TA’ MARZU, 2024

by Administrator

1. Il-Fraternita` Franġiskana tixtieq trodd ħajr lil dawk kollha li kienu involuti fit-tfassil u fit-tħejjijiet għaċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Anke lilkom li bil-presenza u bil-koperazzjoni tal-Komunita` Parrokkjali kollha, flimkien stajna nirċievu l-faraġ u s-sliem tal- Mulej Rebbieħ. L-Għid it-Tajjeb lilkom u lill-familji kollha tal-Parroċċa. 2. It-Tlieta 2 ta` April, il-Ħarġa għal Għawdex. Nitilqu fis-7.00am mis-Savoy Bus […]

HADD IL-PALM – IL-HADD, 24 TA’ MARZU, 2024

by Administrator

1. Il-Ġimgħa Mqaddsa nibdewha bil-Purċissjoni ta` Ħadd il-Palm, fid-8.45am bit-tberik taż-żebbuġ. Kulħadd jinġabar ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Il-Quddiesa fid-9.15am. Fl-10.00am tibda Via Sagra drammatizata mit-tfal u ż-żgħażagħ tal-Parroċċa fit-toroq madwar il-Knisja. Ejjew u agħtu sapport din l-iniżjattiva filwaqt li nieħdu l-messaġġ għal ħajjitna llum. Fil-11.15am ikun hawn il-Quddiesa minflok fil-11.00am. 2. It-Tnejn 25 ta` Marzu, fis-6.00pm […]

IL-HAMES HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 17 TA’ MARZU, 2024

by Administrator

1. It-Tnejn 18 ta` Marzu, jibdew l-Eżerċizzi għal kulħadd sal-Ġimgħa, jippriedka fil-Quddiesa tas-6.00pm, Patri Renald Loffreda. 2. It-Tlieta 19 ta` Marzu, Jum San Ġużepp. Il-Quddies ikun bħal fost il-ġimgħa. Fl-10.00am Bingo Breakfast fil-Każin Banda Sliema. Fl-3.45pm min ġej, trasport mis-Savoy Bus Stop għall-festa tar-Rabat u niġu lura fl-9.45pm. Booking mingħand Marianne Bonaci u Margaret Cini. […]

IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 10 TA’ MARZU, 2024

by Administrator

1. It-Tnejn 11 ta` Marzu, fid-9.30am il-laqgħa tal-Fratellanza tas-Sagrament ħdejn l-UffiċċjuParochialism. Fil-5.00pm it-tfal li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Mejju li ġej issirilhom l-Ewwel Qrara. Inżommu fit-talb tagħna lil dawn it-tfal biex jersqu ħienja u jkomplu jirċievu dan is-sagrament. 2. It-Tlieta 12 ta` Marzu fl-4.30pm nitilqu mis-Savoy Bus Stop, Pellegrinaġġ għall-Kurċifiss ta`Ġieżu l-Belt. Ikollna l-Quddiesa fis-6.15pm. […]

IT-TIELED HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 3 TA’ MARZU, 2024

by Administrator

1. 13-Tnejn 4 ta` Marzu, fis-6.30pm il-laqgħa tal-Ushers bi tħejjija għall-Festi tal-Għid. 2. It-Tlieta 5 ta` Marzu, l-Irtir tar-Randan għall-Franġiskani Sekulari għand il-Klarissi mid-9.00am sal-12.00pm immexxi minn P. Julian Sammut O.F.M. Booking mingħand Peter Darmanin. 3. L-Erbgħa 6 ta` Marzu, stedina lill-Voluntiera tal-Festa biex wara l-Quddiesa tas-6.00pm jintramaw il-Vari tal-Passjoni fil-Knisja għall-Ġimgħa l-Kbira. 4. Il-Ħamis […]