Posts from November 2020

110 of 11 items

L-EWWEL HADD TAL-AVVENT – 29 TA’ NOVEMBRU, 2020

by Administrator

TBERIK TAL-GIRLANDA TAL-AVVENT 1. Illum, l-1 Ħadd tal-Avvent : Berikna l-Girlanda. Nhar il-Ħadd li ġej, it-2 Ħadd tal-Avvent inbierku l-Ommijiet li qed jistennew tarbija. Fit-3 Ħadd tal-Avvent inbierku lit-Tfal. Fir-4 Ħadd tal-Avvent inbierku l-Bambini. 2. Illum huwa Jum il-Missjoni tal-Art Imqaddsa : Id-donazzjonijiet tal-flus se jmorru kollha għal din il-Missjoni fdata f’idejna l-Franġiskani għal 800 […]

FIRST SUNDAY OF ADVENT

by Administrator

The First Sunday of Advent marks the start of the new year in the Catholic liturgical calendar. As we all know, Advent is preparation time for celebrating of Christmas—getting our lives into order, so to speak. Prayer, reading the Scriptures, and charitable giving are Church-recommended ways to bring ourselves, our families, and communities to refocus […]

L-Avvent – Joe Debono

by Administrator

Għeżież ħuti Franġiskani. Il-Ħadd li ġej jibda l-Avvent.L-Avvent huwa differenti mir-Randan. Waqt li r-Randan ifisser iktar penitenzi, l-Avvent ifisser stennija, miġja, preparazzjoni ta’ ferħ u għaqda.Il-perjodu tal-Avvent huwa l-erba’ ġimgħat ta’ qabel il-lejl tal-Milied. F’dan il-perjodu nistennew, niftakru, niċċelebraw u nġeddu fostna l-migja tal-Mulej Feddej tagħna. Fil-knisja kif ukoll f’ċertu familji jagħmlu girlanda tar-rand b’erba’ […]

L-ERBA’ U TLETIN HADD TAS-SENA – 22 TA’ NOVEMBRU, 2020

by Administrator

FESTA TA’ KRISTU RE 1. Il-Ġabra għal-Vokazzjonijiet Franġiskani : Kienet 1243.25 Ewro. F’isem l-Animaturi tal-Vokazzjonijiet nixtieq nirringrazzjakom talli kontu daqshekk ġenerużi. 2. Direttivi aġġornati dwar il-prevenzjoni tal-Covid-19 : L-Isqfijiet b’konsultazzjoni mall-Awtoritajiet tas-Saħħa jisħqu biex il-Maskra tintlibes il-ħin kollu u jitgħattew l-imnieħer, il-ħalq u l-geddum. Ir-reċipjent tal-ġbir ma’ jgħaddix minn id għal oħra iżda minn persuna […]

L-ERBA’ U TLETIN HADD TAS-SENA – 22 TA’ NOVEMBRU, 2020

by Administrator

FESTA TA’ KRISTU RE 1. Il-Ġabra għal-Vokazzjonijiet Franġiskani : Kienet 1243.25 Ewro. F’isem l-Animaturi tal-Vokazzjonijiet nixtieq nirringrazzjakom talli kontu daqshekk ġenerużi. 2. Direttivi aġġornati dwar il-prevenzjoni tal-Covid-19 : L-Isqfijiet b’konsultazzjoni mall-Awtoritajiet tas-Saħħa jisħqu biex il-Maskra tintlibes il-ħin kollu u jitgħattew l-imnieħer, il-ħalq u l-geddum. Ir-reċipjent tal-ġbir ma’ jgħaddix minn id għal oħra iżda minn persuna […]

Santa Elizabetta – Pauline Darmanin

by Administrator

Gheziez hbieb, Illum 17 ta’ Novembru, Il-Frangiskani madwar id-dinja, specjalment il-Frangiskani Sekulari, jiccelebraw il-festa ta’ Sta. Elizabetta ta’ l-Ungerija. Ahna lkoll familjari mal-hajja ta’ din il-qaddisa. L-ewwel parti tal-hajja taghha tixbah lil xi ‘fairy tale’ li kienu jirrakkuntawlna meta konna zghar! Storja ta’ Principessa sabiha, tghix go kastell, palazz, mdawra b’rikkezzi tal-medju-evu. Tizzewweg lil Princep […]

IT-TLIETA U TLETIN HADD TAS-SENA – 15 TA’ NOVEMBRU, 2020

by Administrator

1. Il-Ġabra Speċjali : Kienet €619.42 Nirringrazzjawkom. 2. Dan il-weekend : Hu Jum is-Sejħa Franġiskana fil-Knisja tagħna. Fostna għandna lill-Animaturi tal-Vokazzjonijiet Fr Clive u Fra Lorrie ma’ xi Żgħażagħ li se l-esperjenza franġiskana f’Jannar li ġej. Il-Ġabra tkun għal ħidma Vokazzjonali. 3. F’dan ix-xahar ta’ Novembru : Inkomplu nitolbu għall-Erwieħ tal-Egħżież Mejtin li isimhom hu […]

“Xejn ghall-addocc” – Tony Mahoney

by Administrator

“XEJN GHALL-ADDOCC” Il-Kristjani u l-Musulmani jifurmaw l-aktar zewg muvimenti kbar ta’ twemmin. Il-Mawmetanezmu beda seba’ mitt sena wara Kristu. Ghalihom Gesu Kristu Huwa BISS profeta kbir, bhal Izaija, Gwanni Battista u ohrajn … izda mhux l-Iben t’Alla. Jemmnu wkoll … isimghuha din … li Kristu gie fid-dinja biex ihabbar l-ahhar profeta kbir, li allura skond […]

IT-TNEJN U TLETIN HADD TAS-SENA – 8 TA’ NOVEMBRU, 2020

by Administrator

1. Il-Quddies kollu tax-xaħar ta’ Novembru : Fis-6.00pm ikun Gregorjan offrut lil Egħżież Mejtin li ktibtu fl-envelopes li jinsabu f’riġlejn l-Artal. • L-envelopes għadhom ‘available’ taħt il-pulptu. 2. Infakkar lill-Ġenituri : Li għadhom ma’ ġabrux il-Kotba tal-Katekiżmu biex jiġbruhom nhar it-Tnejn ħin tal-Uffiċċju mill-Uffiċċju. • Infakkar lill-Ġenituri biex jikkomunikaw mal-Katekisti li rċevew il-lezzjoni biex niżguraw […]

Ix-Xahar tal-Hajjin – Peter Darmanin

by Administrator

IX-XAHAR TAL-HAJJIN Il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Il-hsieb li kellna li mill-lum, nergghu nibdew niltaqghu kull nhar ta’ Tlieta, fis-Santwarju, wara l-quddiesa ta’ l-ahhar, mhux prattiku fic-cirkustanzi prezenti meta l-epidemija qed terfa’ rasha, b’numru mhux zghir ta’ kuljum. Hekk titlob il-prudenza min-naha taghna. Missierijietna kienu jirreferu ghax-xahar ta’ Novembru bhala x-xahar tal-mejtin. Anki llum, hafna […]