Posts from October 2022

9 Items

IL-WIEHED U TLETIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 30 TA’ OTTUBRU, 2022

by Administrator

Il-Parroċċa tilqa’ l-Kwadru tal-Madonna tas-Saħħa. 1. Is-Sibt 29 ta’ Ottubru : Illum ingawdu fostna x-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa u nitolbuha tħares lill-Morda u l-Anzjani kollha tagħna. 2. Sbieħ il-Ħadd naqilbu għall-ħin tax-Xitwa. Il-Quddies ta’ matul il-ġimgħa jkun fis-6.00pm. Is-Sibt u l-Ħadd, il-Quddiesa tibqa’ fis-6.30pm. 3. It-Tlieta 1 ta’ Novembru : Festa tal-Qaddisin Kollha. 6.30pm Laqgħa tal-OFS […]

Il-Qawwa tat-Talba tar-Ruzarju – Joe Debono ofs

by Administrator

Il-Qawwa tat-Talba tar-Ruzarju Ottubru dhalnilu gmielu,  anzi qed noqorbu ghat-tmiem tieghu.  Dan huwa xahar ghaziz wisq ghalija u kif kulhadd jaf huwa xahar ddedikat lil ghaziza Ommna Marija Santissima. Ifakkarni hafna fi zmien tfuliti, meta kont ghadni naqra ta’ tifel zghir u ommi kienet ta’ kuljum matul dan ix-xahar tehodni maghha fil-kappella ckejkna tal-Kuncizzjoni, San […]

IT-TLETIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 23 TA’ OTTUBRU, 2022

by Administrator

Jinġieb il-Kwadru tal-Madonna tas-Saħħa fis-Santwarju. 1. Il-Ħospice Malta bagħtu jirringrazzjawna tal-ġenerożita’ : Ġabru s-somma ta’ €267.63. Bil-fondi li jiġbru qed jgħinu lil 1300 familja kull sena. 2. Il-Ħadd 23 t’Ottubru : Jum il-Missjonijiet. Il-Ġabra tmur għall-Missjoni Franġiskana u dik Djoċesana. 3. It-Tnejn 24 ta’ Ottubru : Jiftaħ il-‘Booking’ għall-Quddies tal-Mejtin 2023. L-Envelopes tal-Mejtin : Issibuhom […]

San Luqa – Cecilia Attard ofs

by Administrator

SAN LUQA Illum qed niccelebraw il-festa ta’ San Luqa, l-Evangelista.  Kien wiehed mill-erba evangelisti izda mhux wiehed mit-tnax l-Appostli. Bhal San Mark, ma kienx wiehed mill-grupp maghzul li mexa pass pass ma’ Gesu fil-Palestina.   Luqa kien izjed dixxiplu ta’ San Pawl,   li rrefera ghalih bhala Luqa li  jakkumpanjah fil-vjaggi missjunarji tieghu. Ftit nafu fuq il-hajja pubblika tieghu.  Li hu  maghruf hu li kiteb  il vangelu ta’ Luqa u l-Atti ta’ l-Appostli.  Dawn jiffurmaw izjed  minn  kwart tat-Testment il-Gdid.  Iz-zewg volumi  huma xogholijiet fundamentali biex insiru  nafu lil Gesu u l-Knisja tal-bidu. It-tielet Evangelu ma jsemmiex l-awtur u l-anqas ma jippretendi li huwa rakkont ta’ xhieda.  Imma l-ewwel manuskritti maghrufa tat-tielet Evangelu huma attribwiti lil Luqa.  U anke San Irinew ta’ […]

ID-DISA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 16 TA’ OTTUBRU, 2022

by Administrator

1. It-Tlieta 18 t’Ottubru : 4.30 pm Laqgħa tal-Grupp ta’ Talb ta’ San Pio ta’ Pietralcina fil-Knisja Parrokkjali ta’ Stella Maris. 2. It-Tlieta 18 t’Ottubru : 7.00pm Laqgħa tal-OFS fis-Santwarju. Kelliema: Żewġ membri mill-Kunsill Nazzjonali. 3. L-Erbgħa 19 t’Ottubru : Il-Club Anzjani ser jorganizza l-1 Ħarġa għal dan l’istaġun. Inżuru Popeye Village. 9.00am Jiltaqgħu s-Savoy […]

Il-Festa tal-Qaddisin kollha – Brigitte Attard ofs

by Administrator

Maħbubin ħuti fi Kristu u San Franġisk Qed nersqu lejn il-festa tal-Qaddisin Kollha fil-bidu ta’ Novembru w għalhekk ħsibt li nikteb xi riflessjonijiet fuq l-Interċessjoni tal-Qaddisin. San Tumas Aquinas jispjega li l-petizzjonijiet tal-Knisja militanti relatati mal-qadissin fil-ġenna u għalhekk huma jisimgħu dawn il-petizzjonijiet b’mod sopr8anaturali, permezz tal-Viżjoni Beatifika. Huwa parti mill-glorja tagħhom li jgħinuna fil […]

IS-SEBA’ U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 9 TA’ OTTUBRU, 2022

by Administrator

Festa ta’ San Franġisk t’Assisi. 1. Il-Ġabra speċjali : Kienet €449.41. Nirringrazzjawkom. 2. Is-Sibt 8 ta’ Ottubru : 7.30pm Transitu ta’ Missierna San Franġisk. Jitbierek Kwadru li jirrappreżenta lil San Franġisk impitter mill-Artist is-Sur Louis Cassar li irregalah lilna biex jitpoġġa fuq l-Artal ta’ San Franġisk. 3. Il-Ħadd 9 ta’ Ottubru : Festa ta’ Missierna […]

Il-Festa ta’ San Frangisk – Peter Darmanin ofs

by Administrator

IL-FESTA TA’ SAN FRANGISK Huti Frangiskani, il-Festa t-Tajba. Illum l-4 ta’ Ottubru hija l-festa ta’ Missierna San Frangisk. Smajna hafna fuq San Frangisk imma tisma kemm tisma fuqu qatt m’hu bizzejjed. Knisja għażiża għal qalbu kienet dik ta’ San Damjan. F’dik il-knisja ċkejkna u fi stat ħażin, hu sama’ leħen mill-Kurċifiss impinġi li kien imdendel […]

IS-SEBA’ U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD 2 TA’ OTTUBRU, 2022

by Administrator

Festa ta’ San Franġisk t’Assisi 1. Ottubru huwa x-xahar tar-Rużarju : Filgħaxija, ir-Rużarju jingħad quddiem Ġesu’ espost u nitolbu għall-Paċi fid-dinja. 2. It-Tlieta 4 ta’ Ottubru : Festa ta’ San Franġisk il-Belt mall-Franġiskani u l-Provinċjal. 5.00pm Tluq bit-trasport mis-Savoy Bus Stop. Biljetti €5 mingħand Marianne Bonaci. 3. It-Tlieta 4 ta’ Ottubru : 7.00pm Laqgħa tal-OFS […]