Posts from June 2022

8 Items

Il-Festa Solenni taz-Zewg Appostli – Tony Mahoney ofs

by Administrator

IL-FESTA SOLENNI TAŻ-ŻEWĠ KOLONNI Tista’ tgħid li f’kull Bażilika, madwar id-dinja, fuq il-presbiterju nsibu żewġ kolonni li qed iżommu l-piż tal-koppla fuqhom. Allura dawn huma l-pedament li fuqhom hija mibnija l-knisja jew il-Bażilika. Jekk tiġġarraf waħda minn dawn il-kolonni hemm il-periklu li tiġġarraf il-binja kollha.     Interessanti li dawn iż-żewġ kolonni huma magħrufin bħala San Pietru […]

FESTA TAS-SULTANA TAĦNA TAL-QALB ĦELWA TA’ ĠESU’ – IL-HADD, 26 TA GUNJU, 2022

by Administrator

FESTA TAS-SULTANA TAĦNA TAL-QALB ĦELWA TA’ ĠESU’ 1. Il-Ġabra Speċjali llum : Tmur għall-Kummissjoni Festi. Kunu ġenerużi. 2. Is-Sibt 25 ta’ Ġunju : 6.30pm Quddiesa bil-Mandat lir-Reffiegħa tal-Istatwa tas-Sultana tagħna. Il-Banda Ċittadina ‘Sliema’ iddoqq marċi brijużi. 7.15pm Tinħareġ il-Vara minn Niċċa. Jitkanta l-Innu Popolari ‘Viva Dejjem’ taħt id-direzzjoni tal-Mro Leslie Tabone. 3. Il-Ħadd 26 ta’ […]

L-Ghotja tal-Missier – Pauline Darmanin ofs

by Administrator

L-GHOTJA TAL-MISSIER Il- Hadd li ghadda ccelebrajna l-Festa maghrufa bhala l-Festa ta’ Corpus Christi, celebrazzjoni tal-Gisem u d-Demm ta’ Kristu, prezenti fostna fl-Ewkaristija. Fl-istess Hadd iccelebrajna wkoll Jum il-Missier! Hija gurnata meta l-ulied juru l-imhabba u r-rispett taghhom b’mod specjali, lil missier li ha hsiebhom, rabbihom u edukhom. L-ulied jahsbu biex juru dan, b’xi rigal, […]

Is-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu – IL-HADD, 19 TA’ GUNJU, 2022

by Administrator

Is-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu 1. Il-Ġabra tal-Kummissjoni Festi b’risq il-Festa : Kienet €614.55. Grazzi tal-ġenerożita’. 2. Il-Ħadd 19 ta’ Ġunju : Festa ta’ Corpus Christi u Jum il-Missier. 10.30am Purċissjoni bis-Sagrament. Mistiedna wkoll it-Tfal tal-Ewwel Tqarbina. Il-Quddiesa tal-11.00am tkun ukoll fil-11.30am minħabba l-Purċissjoni. 3. It-Tnejn 20 u t-Tlieta 21 ta’ Ġunju : 9.30am […]

Il-Festa tal-Qalb ta’ Gesu – Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

Il-Qalb ta’ ĠesuMeta kont tifla, stampa sabiħa tal-Qalb ta’ Ġesù kienet imdendla fil-kamra tas-sodda tal-ġenituri tiegħi. Ġesù jitbissem, jindika b’imħabba lejn qalbu, inkurunata bix-xewk, f’ġest etern ta’ stedina. Kull meta ħarist lejn dik l-istampa, ħassejtni nħaddna, maħbuba — bħallikieku l-Mulej kien qed jistidinni biex nidħol fil-hena u fil-paċi Tiegħu. Ommi kellha devozzjoni kbira lejn il-Qalb ta’ Ġesu; kull […]

It-Trinita’ Mqaddsa – IL-HADD, 12 TA GUNJU, 2022

by Administrator

It-Trinita’ Mqaddsa 1. Il-Ġabra tal-Knisja b’risq il-Festa : Kienet €672. Nirringrazzjawkom. 2. Il-Ħadd 12 ta’ Ġunju : 9.15am Purċissjoni mill-Kappella tas-Sagrament sal-Knisja. 9.30am Quddiesa li fiha 10 itfal se jirċievu l-Ewwel Tqarbina. Għal dakinhar biss, il-Quddiesa tal-11.00am issir fil-11.30am. 3. It-Tnejn 13 ta’ Ġunju : Festa ta’ Sant Antnin. 6.30pm Quddiesa. Mistiedna l-Abbatini u t-Tfal. […]

Il-Festa ta’ Pentekoste – Peter Darmanin ofs

by Administrator

Huti Frangiskani, Nhar il-Hadd li ghadda l-Knisja Kattolika, madwar id-dinja kollha, iccelebrat il-Festa ta’ Pentekoste. Il-Knisja taghlaq il-hamsin gurnata ta’ zmien il-Ghid permezz tas-solennita tal-Inzul ta’ l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli.  L-Ispirtu s-Santu, id-Difensur imwieghed minn Gesu nnifsu, jaghmel possibbli l-prezenza ta’ Gesu fil-Knisja wara t-tlugh tieghu fis-sema.  Permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu, il-Misteru ta’ l-Ghid li […]

IT-TMIEN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 5 TA’ GUNJU, 2022

by Administrator

Ġħid il-Ħamsin (Pentecoste) 1. Nirringrazzja lil dawk kollha li qed jgħinu fl-armar : Bi preparazzjoni għall-Festa. 2. The Imperial : Ser torganizza Open Weekend l-4 u l-5 ta’ Ġunju bejn l-10am u s-7pm biex jiċċelebraw l-Ewwel Anniversarju mill-ftuħ. Kulħadd hu mistieden. 3. Il-Ħadd 5 ta’ Ġunju : 9.30am Quddiesa li fiha jiġu ppreżentati lill-Komunita’ Parrokkjali […]