Posts from March 2018

110 of 16 items

San Filep Ezorcista u mudell ghall hajja tallum – Hsieb ta’ Fr Norbert Ellul-Vincenti O.F.M.

by Administrator

Illum il-gurnata, tfittex fejn tfittex fuq San Filep, ghandek issib referenza sabiha fuq Haz-Zebbug fejn ilu venerat sa mill-bidu tas-seklu XIV. L-isem igiblek mhux biss lill-Haz- Zebbug u dak it-Tempju meraviljuz tieghu, li z-Zebbugin (u l-Maltin kollha) gustament jiftahru bih, imma jifrixlek quddiem ghajnejk ta’ gewwa dak ix-xempju ta’ qdusija imtella’ fil-fidda specjalment kif recentement […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 25 TA’ MARZU, 2018, HADD IL-PALM

by Administrator

1. Is-Sibt: Pageant tal-Passjoni mit-Tfal u z-zghazagh tal-Parrocca. Prosit. Illejla ndawwru l-arlogg siegha ‘l quddiem. 2. Il-Hadd : 9.15 am Tberik tal-Weraq taz-zebbug hdejn il-Kappella tal-Adorazzjoni. Purcissjoni sal-Knisja. Il-Gabra tmur ghall-Missjoni tal-Art Imqaddsa. 3. It-Tnejn : 6.30pm Quddiesa ghat-Tfal bil-hasil tar-Riglejn. 4. It-Tlieta: 7.00pm Pellegrinagg bir-Redentur u d-Duluri  (Mit-toroq:- Trofimu, San Gwann Battista, Karmnu, Sta […]

MAL-PASSI TAL-PASSJONI

by Administrator

  Raprezentazzjoni ta’ dak li ghadda minnu Sidna Gesu Kristu f’dak il-lejl u l-ghodwa meta inghata f’idejn l-ghedewwa biex jbati u jmut ghalina, gewwa t-toroq Sliemizi . Mall-Passi tal-Passjoni, ser tigi animata mit-tfal u zaghzagh tal-Parrocca Frangiskana Madonna tas-Sacro Cuor, b’kitba ta’ David Chetcuti Dimech u Kyle Portelli taht id-direzzjoni ta’ Robert Pulis u Tony […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 18 TA’ MARZU, 2018, IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN

by Administrator

  1. It-Tnejn : Festa Publika ta’ San Guzepp. Quddies bhal fost il-gimgha. Ma hemmx Katekizmu u lanqas l-Ufficcju ma’ jiftah! 2. Mit-Tnejn sal-Gimgha : Ezercizzi fis-6.30pm minn Dun Frans Abdilla. 3. L-Erbgha : Harga mall-Kummissjoni Anzjani. Jiltaqghu fid-8.45am is-Savoy bus- stop ghall-harga. 4. Il-Gimgha : Jum id-Duluri. 7.00pm Purcissjoni wara l-Priedka tal-Ezercizzi. Wara l- […]