1. Is-Sibt: Pageant tal-Passjoni mit-Tfal u z-zghazagh tal-Parrocca. Prosit.

Illejla ndawwru l-arlogg siegha ‘l quddiem.

2. Il-Hadd : 9.15 am Tberik tal-Weraq taz-zebbug hdejn il-Kappella tal-Adorazzjoni. Purcissjoni sal-Knisja. Il-Gabra tmur ghall-Missjoni tal-Art Imqaddsa.

3. It-Tnejn : 6.30pm Quddiesa ghat-Tfal bil-hasil tar-Riglejn.

4. It-Tlieta: 7.00pm Pellegrinagg bir-Redentur u d-Duluri  (Mit-toroq:- Trofimu, San Gwann Battista, Karmnu, Sta Marija, Sant Agata, San Gwann Battista, Trofimu u l-Knisja).

5. L-Er bgha: 9.30am (Kumm Anzjani) Adorazzjoni fil-Knisja mis-Superjur Joe Fenech.

6.30pm: Quddiesa u Qrar.

6. Il-Hamis: Hamis ix-Xirka. 6.30pm Tifkira tal-Ahhar Ikla. Purcissjoni Solenni bl-Ewkaristija ghall-Artal tar-Repozizzjoni.

8.00pm Vizti tas-7 Knejjes.
10.00pm Adorazzjoni fil-Knisja.

7. Il-Gimgha: Gimgha l-Kbira.

2.30pm Via Sagra mill-Abbatini.

3.00pm Funzjoni bl-Adorazzjoni tas-Salib.

8. Is-Sibt: Sibt il-G]id. 8.00pm Il-V[ili tal-G]id bit-3 Mag]mudijiet.

9. Il-Hadd: L-Ghid il-Kbir. 9.30am Quddiesa ghat-Tfal bit-Tberik tal-Figolli u l-Bajd tal-Ghid.

10. It-Tnejn: Jibda t-Tberik Tradizzjonali fid-Djar. Segwu l-Programm.

11. Il-Kummissjoni Festi tavza:

a. Bejgh ta’ Figolli u Qag haq tal-Appostli, dan il-weekend u Hamis ix-Xirka filghaxija.
b. Wirja ta’  Pitturi u Incizjonijiet antiki u l-Ahhar Cena fil-KazinBanda Sliema.
c. F’Hamis ix-Xirka u l-Gimgha l-Kbira ser ikun miftuh parti mix-Xelter tas-Sagristija mibdul fil-Qabar ta’ Kristu.

9. Segwu l-Programmi : Tal-Gimgha Mqaddsa u tat-Tberik fid-Djar.

Il-Mulej Jag]tikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan – 7953 7719.