Posts from July 2018

110 of 15 items

IS-17-IL HADD TAS-SENA B – 29 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

Gesu’ jitma’ lill-poplu tieghU! 1. L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Mons. Joseph Galea-Curmi: Is-Sibt, 4 t’Awwissu fis-7.00, Fil-Katidral tal-Imdina. Il-Gimgha, 3 ta’ Awwissu fis-7.30pm ser issir Velja ta’ Talb fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Guzepp Haddiem, B’Kara. Kulhadd hu mistieden. 2. Merhba lil Fr Sandro Overend OFM fil-Fraterita’ taghna tas-Sacro Cuor : Issa rritorna lura minn Ruma wara […]

IS-16-IL HADD TAS-SENA B – 22 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

Alla Jkellimna Meta Nisktu Ahna! 1. Infakkrukom dwar : Il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ Certifikati. U wkoll dwar id-Decenza fl-Ilbies fil-granet shan tas-Sajf. 2. Festa ta’ Santa Klara fil-Monasteru ta’ San Giljan : Nhar is-Sibt 11 ta’ Awwissu 2018. Il-Parrocca ser torganizza transport. Tluq mis-Savoy Bus Stop fil-5.30pm. Nattendu ghal Quddiesa Koncelebrata tal-Festa ma’ […]

AVVIZ MILL-KAPPILLAN – FR PAUL ATTARD OFM

by Administrator

Dwar il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati. Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi. Fl-Arkivji tal-Parrocca inzommu Informazzjoni fuq is-Sagramenti. Kemm il darba nigu mitluba nohorgu Informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc. Ghaldaqstant, b’Effett Immedjat… Hru[ ta’ certifikati jinghataw BISS lil Persuna Mnizzla fic-certifikat. F’kaz ta’ Minuri, ic-certifikat jingabar mill-Genituri jew Kustodji […]

IL-15-IL HADD TAS-SENA B – 15 TA’ LULJU, 2018

by Administrator

  Ilkoll Imsejjha biex inkunu Profeti fi zmienna! 1. Il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati:  Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh il-Ligi tad-Data Protection.  Kif tafu, fl-Arkivji tal-Parrocca, inzommu informazzjoni fuq is-sagramenti u kultant nigu mitluba nohorgu din l-informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc…. Ghaldaqstant b’effett immedjat hrug ta’ certifikati jinghataw […]