Gesu’ jitma’ lill-poplu tieghU!

1. L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Mons. Joseph Galea-Curmi: Is-Sibt, 4 t’Awwissu fis-7.00, Fil-Katidral tal-Imdina. Il-Gimgha, 3 ta’ Awwissu fis-7.30pm ser issir Velja ta’ Talb fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Guzepp Haddiem, B’Kara. Kulhadd hu mistieden.

2. Merhba lil Fr Sandro Overend OFM fil-Fraterita’ taghna tas-Sacro Cuor : Issa rritorna lura minn Ruma wara l-hidma li ghamel fil-Kurja Generalizja.

3. Il-Hamis, 2 ta’ Awwissu : Festa tal-Mahfra tal-Porziuncola. Wara kull quddiesa ssir it-Talba biex tintrebah l-Indulgenza Plenarja. Quddiesa tas-6.30pm tkun animata mill-Kor Parrokkjali.

4. Il-Gimg]a, 3 ta’ Awwissu: L-ewwel Gimgha tax-xahar. Fil-ghodu, il-Patrijiet izuru l-Morda u l-Anzjani fi djarhom ghal qrar u t-tqarbin. 7.00pm Adorazzjoni Komunitarja. Mistiedna dawk kollha nvoluti fil-Ministeri Pastorali tal-Parrocca.

5. Il-Kor Parrokkjali ser jibda janima l-Quddiesa ta’ nhar ta’ Erbgha : Marbuta man-Novena Perpetwa bhala thejjija ghac-Celebrazzjoni tal-Inkurunazzjoni. B’hekk inkunu qed naghtu dinjita’ lill-Parrocca li ser tkun Santwarju Marjan. Wara l-Quddiesa ta’ filghaxija, il-Kor jibda jkollu l-Provi tal-Kant.

Nappellaw ghal aktar Membri fil-Kor ladarba tlestiet l-ewwel fazi tar-restawr tal-Orgni. Il-Liturgija animata bil-Kant nixtiequh ikun wiehed mill-Impenn li l-Inkurunazzjoni titlob minna.

6. Is-Sibt, 11 ta’ Awwissu : Festa ta’ Santa Klara fil-Monasteru ta’ San Giljan. Tluq mis-Savoy Bus Stop fil-5.30pm. Ikun hemm Quddiesa u Festin fil-Gnien taghhom. Prezz €3. Biljetti minghand Simiana u Simler Confectionery u mis-Sagristija.

7. Il-Kummissjoni Festi tavza: Gurnata Ghawdex il-Gimg]a, 17 ta’ Awwissu. Quddiesa ta’ Pinu u zjara fic-Cittadella u x-Xlendi ghal bahar. Prezz 28 Ewro li jinkludi l-ikel bid-drink u t-Trasport minbarra l-vapur. Bookings ma Brian Vigar.

8. Festa tal-Madonna tal-Karmnu, Balluta : Nawgurawlhom il-Festa t-Tajba.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

Mob: – 7953 7719