Ejjew Ghandi u Jiena Nserrahkom

1. Nirringrazzjaw lil Ommna Marija: Is-Sultana tal-Qalb Helwa ta’ Gesu’ tal-Festa li giet iccelebrata b’mod dinjituz. Grazzi lil Patrijiet Frangiskani tas-sehem fil-Liturgija u Grazzi lil Kummissjoni Festi u l-Kumitat Banda Sliema tal-hidma bla waqfien.

Fr Paul Attard2. Nifir]u lil hutna l-Frangiskani li ghadhom kemm gew Ordnati Sacerdoti minn Mons. Arcisqof, Patri Ramon Farru[ia li jaghmel parti mill-fraternita’ tar-Rabat u Patri Clive Camilleri li jaghmel parti mill-fraternita’ taghna.

3. Fuq nota personali: Nirringrazzja jien ukoll lilkom tal-Mer]ba li tajtuni f’din il-Parrocca. Merhba wkoll lil Patri Mark Enriquez u lil Patri Alfred Tabone.

Grazzi kbira lill-Kappillan Fr Alex Borg tas-servizz kbir li ta. Kif ukoll Grazzi lil Patri Charles Diacono, lil Patri Tony Briffa u lil Patri Stephen Sciberras tas-servizz li taw.

In-numru tal-mobile tieghi jinsab fl-Avvizi ghal min irid jaghmel uzu minnu.

4. Illum inqrat cirkulari, mibg]uta mill-Kurja tal-Arcisqof dwar l-Importanza tal-Edukazzjoni Religjuza li tibda mill-familja u titkompla fl-Iskejjel u fil-komunitajiet parrokkjali kif jinsisti l-Qdusija Tieghu l-Papa Frangisku.
………………………………

5. Il-Kummissjoni Festa tavza li:

Il-Gimg]a, 21 ta’ Lulju: Gurnata Kemmuna. Tluq fid-9.00am mix-Xatt ta’ tas-Sliema. Prezz 17 Ewro.

Il-Gimg]a, 28 ta’ Lulju: BBQ fil-Bitha tal-Kunvent. Prezz: 12 Ewro.

Il-Mulej jaghtikom is-Sliem.

Fr Paul Attard ofm
Amministratur Parrokkjali

Tel: 7953 7719.