Posts from June 2020

9 Items

Kellha ragun Ommok, Marija. – Tony Mahoney

by Administrator

KELLHA RAĠUN OMMOK, MARIJA. Qed nikteb f’inżul ix-xemx, meta l-għabex ta’ filgħaxija, bi’ swaba twal qed iwarrab il-ftit ħmura li għad fadal, ta’ nżul ix-xemx mis-sema, u jifrex il-mant sewdieni tal-lejl. B’hekk jibdew jidhru aktar il-kwiekeb fiddiena, il-messaġġiera tal-lejl. Sadattant qed nisma’ mużika msejjħa “Nocturne” ta’ Chopin. Daqq fuq il-pjanu li ħalla warajh l-ghażiż ibni […]

IT-TLETTAX IL-ĦADD TAS-SENA – 28 TA’ ĠUNJU 2020.

by Administrator

1. It-Tnejn 29 ta’ Ġunju : Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Hija Festa Pubblika. Quddies fit-8.30am u fis-6.30pm. 2. Il-Ħamis 2 ta’ Lulju : 6.00pm Adorazzjoni. 6.30pm Quddiesa. 3. Il-Ħadd 6 ta’ Settembru : 9.30am L-Ewwel Tqarbina. 4. Il-Ħadd 13 ta’ Settembru : 9.30am Il-Konfermazzjoni. • Il-Ġenituri tal-Kandidati : Li ser jirċievu dawn […]

Kif nistghu nghixu l-fidi taghna fil-prattika? – Cecilia Attard

by Administrator

Gheziez Huti f’San Frangisk, F’dawn l-ahhar tlett xhur, ahna tas-65+, ir-responsabbilta talbitna biex noqghodu gewwa. Nahseb xi ftit lkoll ghamilna d-dwejjaq minhabba li ma stajniex nohorgu u naqdu l-affarijiet taghna.  B’hekk ir-rutina li konna mdorrijien biha tharbtet u spiccajna niddependu kollox fuq haddiehor.  Kien hemm drabi wkoll li bdejna naqtghu qalbna ghax konna ghad ma […]

IT-TNAX IL-HADD TAS-SENA – 21 TA’ GUNJU, 2020

by Administrator

FATHER’S DAY 1. L-Erbgħa 24 ta’ Ġunju : L-aħħar Erbgħa f’Ġieħ is-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija tiddaħħal l-Istatwa fin-Niċċa. 2. Il-Ħamis 25 ta’ Ġunju : 6.00pm Adorazzjoni. 6.30pm Quddiesa. 3. Il-Grupp taż-Żgħażagħ : Għaddej bir-‘Refurbishment’ tal- Kamra tagħhom fiċ-Ċentru. Għadhom kif akkwistaw 2 ‘Computers’. Ġentilment qed jitolbu jekk ħawnx min għandu PS/2 […]

“Agħmlu dan b’tifkira tiegħi”. – Peter Darmanin

by Administrator

Il-Paci maghkom, hbieb tieghi,Kif intom? Kemm ilna ma niltaqghu hux? It-triqat t’Alla ma jifhimhom hadd.Nhar il-Hadd li ghadda ccelebrajna l-festa ta’ Corpus Christi u l-Hadd li gej se niccelebraw il-festa tal-Qalb ta’ Gesu. Zewg festi tant gheziez ghalina l-Maltin. Zewg festi ddedikati lil Gesu Kristu, it-Tieni Persuna tat-Trinita Mqaddsa.Kien il-Papa Urbanu IV li fl-1264 waqqaf […]

CORPUS CHRISTI – IL-HADD, 14 TA GUNJU, 2020

by Administrator

1. Mill-lum is-Sibt 13 ta’ Ġunju : Il-Pubbliku se Jerġa’ jkun preżenti għal Quddies. Insegwu d-Direttivi : Fil-Knisja tintlibes il-Maskra jew il-Visor / is-Sanitizer / it-Temperatura / id-Distanza ta’ 2 metri / l-Għoti tal-Paċi ssir bil-fomm / it-Tqarbin isir f’postna fuq l-Idejn (is-Saċerdot jgħid “Il-Ġisem ta’ Kristu” u nwieġbu “Ammen” darba biss minn fuq l-Artal) […]

“Jien maghkom dejjem sa l-ahhar taz-zmien.” (Matt, 28, 20). – Pauline Darmanin

by Administrator

Ghezez hbieb, Ghadna kif iccelebrajna festa kbira ohra tar-Religjon Kattolika – It Trinita Qaddisa, jew ahjar ii-Misteru tat-Trinita Qaddisa. Huwa Misteru li jikkonfondi lil hafna. Dawk li ma jhaddnux ir-Religjon Kattolika jirrifjutawh, u dawk li huma Kattolici jsibu diffikulta biex jispjegawh. Hekk hu. Hija kwistjoni ta’ fidi. Il-mohh tal-bniedem qatt ma jista jifhem kif jista […]

IT-TRINITA’ MQADDSA – IL-HADD, 7 TA’ GUNJU, 2020

by Administrator

1. L-Erbgħa 10 ta’ Ġunju : Huwa l-5 Erbgħa f’Ġieħ is-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’. 2. Il-Ħamis 11 ta’ Ġunju : 5.30pm Adorazzjoni + 6.00pm Quddiesa. 3. Is-Sibt 13 ta’ Ġunju : Festa ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova. 8.30am Quddiesa bit-Tberik tal-Ħobż ta’ Sant’ Antnin. 4. Il-Ħadd 14 ta’ Ġunju : Festa ta’ Corpus Christi. 7.45am […]

“Ġesu ibqa’ magħna”. – Joe Gatt

by Administrator

Ħuti f’San Franġisk, Fi żmien il-Għid, li għadu kif intemm is-silta mill-qari tad-Dixxipli ta’ Għemmaws inqrat kemm-il darba minnħabba l-importanza tagħha meta l-mixja fit-triq lejn Għemmaws saret ftit ta’ ħin wara li Ġesu qam mill-mewt. Mela għaliex id-dixxipli ta’ Għemmaws kellhom ikunu mnikkta f’dik l-għodwa tant ferrieħa. Għaliex meta fit-tielet jum ma raw xejn speċjali […]