Alla Jkellimna Meta Nisktu Ahna!

1. Infakkrukom dwar : Il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ Certifikati. U wkoll dwar id-Decenza fl-Ilbies fil-granet shan tas-Sajf.

2. Festa ta’ Santa Klara fil-Monasteru ta’ San Giljan : Nhar is-Sibt 11 ta’ Awwissu 2018. Il-Parrocca ser torganizza transport. Tluq mis-Savoy Bus Stop fil-5.30pm. Nattendu ghal Quddiesa Koncelebrata tal-Festa ma’ hutna l-Klarissi u Festin fil-gnien sabih taghhom. Prezz €3. Biljetti minghand Simiana u Simler Confectionery u mis-Sagristija. Ahsbu ghal Biljetti sa nhar il-Hamis, 9 ta’ Awwissu.

3. Il-Kummissjoni Festi tavza :
 Nhar il-Gimgha 27 ta’ Lulju ser isir BBQ fil-Bitha tal-Kunvent b’risq il-Festa ta’ Settembru. Prezz 12-il Ewro. Chicken jew Fish. U Drinks b’xejn. Tfal taht 12-il sena b’xejn. Bookings miftuha. Inheggu biex nattendu.

Il-Mulej jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan
Mob: 7953 7719