1. It-Tnejn : Festa Publika ta’ San Guzepp. Quddies bhal fost il-gimgha. Ma hemmx Katekizmu u lanqas l-Ufficcju ma’ jiftah!

2. Mit-Tnejn sal-Gimgha : Ezercizzi fis-6.30pm minn Dun Frans Abdilla.

3. L-Erbgha : Harga mall-Kummissjoni Anzjani. Jiltaqghu fid-8.45am is-Savoy bus- stop ghall-harga.

4. Il-Gimgha : Jum id-Duluri. 7.00pm Purcissjoni wara l-Priedka tal-Ezercizzi.
Wara l- Purcissjoni ssir quddiesa ohra.

5. Is-Sibt : 7.30pm Pageant tal-Passjoni fit-Toroq animata mill-Abbatini.

Segwu l-Programm.

6. Hadd il-Palm : 9.15am Tberik tal-Frieghi tal-Palm u zebbug fejn il-Kappella tal-Adorazzjoni. Purcissjoni ghall-Knisja.

7. Il-Gabra ta’ Hadd il-Palm tmur ghall-Missjoni tal-Art Imqaddsa.

8. Donazzjoni ghal Ward ghas-Sepulkru tkun apprezzata: Ghadduhom lil Gwardjan jew lil Kappillan. Weraq ta’ Belladonna u weraq iehor ikun apprezzat.

9. Kummissjoni Festi tavza:
a. It-Tnejn 19 ta’ Marzu: Bingo Breakfast fil-Kazin. Qliegh imur ghar-Restawr tal-Ventartali tal-Festa.
b. Il-Gimg]a l-Kbira: 8.00am Inzuru l-Vari u Wirjiet u Sepulkri fil-Knejjes taz-Zejtun, Ghaxaq u Gharghur. Kellmu lil Brian Vigar. Fil-5.30pm Ftuh ufficcjali tal-Wirja ta’ Pitturi antiki ta’ arti sagra. Hinijiet issibuhom fin-notice board.
c. Il-Weekend ta’ Hadd il-Palm : Fuq iz-zuntier jinbieghu l-Qaghaq tal-Appostli u l-Figolli.

10. Segwu l-Programmi : Tal-Gimgha Mqaddsa u tat-Tberik fid-Djar.

Il-Mulej Jag]tikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

Tel: 7953 7719.