INKUNU DEJJEM XHIEDA TA’ KRISTU

 

 

 

 

 

 

 

Fil-Vangelu ta’ San Mark, Kapitlu 10 vers 48, naqraw li meta Gesu kien hiereg minn Geriko flimkien maddixxipli u ma’ kotra kbira ta’ nies, kien
hemm wiehed tallab aghma, Bartimew  bin Timew,  bilqieghda mal-gemb tat-triq.  Dan, meta sema’ li kien Gesu ta’
Nazzaret, qabad ighajjat u jghid “Gesu  Bin David ikollok hniena minni!”.  Kien hemm hafna li bdew ighajjtu mieghu
biex jiskot, imma hu aktar beda jghajjat  “Bin David, ikollok hniena minni”. Hu ma hallihomx jaghlqulu halqu u baqa
jaghjjat sakemm Gesu semghu u fejqu.

Hekk ukoll ahna, nsibu hafna min irid  jaghlqilna halqna biex is-sewwa jigi mistur ghax inkella tinkixef  l-ipokrezija ta’ dawk li jippretendu li huma kattolici,  izda mbaghad jikkontradixxu  r-rieda t’Alla u t-taghlim tal-Knisja. Dawn it-talin ta’ spiss jiddettawlna x’ghandna  nghidu, kif ghandna nahsbu, x’ghandna  nemmnu u x’ghandna naghllmu lil uliedna, x’posizzjoni ghandna niehdu favur jew  kontra principji morali, ecc ecc.

Fiz-zminijiet ta’ llum, tant hawn taghlim u informazzjoni qarrieqa u sfaccata, u b’mod sottili wkoll, li biex naghmlu
dixxeriment tajjeb jista’ jkun ta’ sfida  kbira.  Izda ahna ghandna naghmlu bhal Bartimew u ma nhallu lil hadd jaghlqilna
halqna. Inkunu sodi u perseveranti fit-twemmin taghna.  Fejn inhossu li hu  hazin ma  nistghux nibqaw passivi u
ndawru wiccna n-naha l-ohra ghax inkella ma nkunux il-vera dixxipli ta’ Kristu.  Il-mod kif infehmu lil ohrajn irid ikun dejjem bi hlewwa u  b’imhabba bhalma kien jaghmel Gesu.

Qatt bhal illum ma kien hemm il-bzonn li nwasslu l-verita specjalment lil dawk li huma fabbli u li jitkaxkru malajr mal-kurrent.

Ghalhekk nitolbu ghalina u ghall-ohrajn biex nibqghu sodi fit-twemmin taghna sa’ l-ahhar u biex nkunu ta’ ezempju ghall-ohrajn.  Ma nibzawx nitkellmu ghax jekk nemmnu li Alla hu maghna minn jista’
jkun kontra taghna!

Il-barka tal-Mulej tinzel fuqna.

Cecilia Attard OFS