1.    Il-Gabra Specjali kienet : Ewro 609.09. Grazzi minn qalbna.

 1. CANA COURSE : Jibdew il-Hamis 10 ta’ Jannar 2019 fis-7.30pm. Min hu nteressat jigi l-ufficcju parrokkjali biex jimla’ l-formola. Imexxu Francis u Anne Cuschieri.
 2. It-Tlieta 11 ta’ Dicembru : 6.30pm Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “Kemm hi helwa l-weghda tieghek Mulej!”, fis-Sala tal-OFS. Kulhadd mistieden.
 3. L-Erbgha 12 ta’ Dicembru : 6.30pm Laqgha tal-Ushers hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan.
 4. Is-Sibt 15 ta’ Dicembru : Seminar tal-Unita’ dwar il-Pjan Pastorali ghal Membri attivi tal-Parrocci ta’ Tas-Sliema. Hin: 9.30am – 12.30pm. Post: Parrocca Balluta.
 5. Wirja tal-Presepji mis-16 sat-32 ta’ Dicembru : L-Abbatini qed jorganizzaw Wirja tal-Presepji fil-Knisja. Min jixtieq jiehu sehem ghandu jgib il-Presepju tieghu nhar is-Sibt 15 ta’ Dicembru mid-9.30am sal-11.00am. Ir-Registrazzjoni ssir dan il-weekend wara l-quddies tas-6.30pm s-Sibt u wara l-quddies tad-9.30am u tas-6.30pm il-Hadd fuq iz-zuntier.
 6. Il-Kummissjoni Festi tavza :
 • Matul din il-gimgha jkompli jitqassam il-Kalendarju 2019. Min ma jkunx id-dar napprezzaw jekk twasslu l-envelops lil xi hadd mill-Patrijiet.
  · Fuq iz-zuntier qed isir bejgh ta’ Ponsietta.
  · Nhar il-Hadd 16 ta’ Dicembru bejn l-4.00pm u s-6.00pm ser isir ‘Party tal-Milied tat-Tfal’ fil-Kazin. Prezz 12-il Ewro li jinkludi Ikel u Xorb, Entertainment u Rigal ghal kulhadd.
 1. PROGRAMM TAL-AVVENT :
 • Tigi apprezzata Punzjetta b’rigal lil Knisja biex inzejnu l-artal u l-knisja.
  · Il-Hadd, il-quddiesa tad-9.30am tkun specjali ghat-Tfal kollha tal-Parrocca.
  · Fis-‘Sigra tal-Imhabba’ issibu mdendlin il-‘Crackers’ li fihom hemm lista ta’ affarijiet li tistghu tixtru biex inqassmuhom lil min hu fil-bzonn.

Il-Hadd, 9 ta’ Dicembru: 9.30am Tberik tat-Trabi fil-Guf.
Il-Hadd, 16 ta’ Dicembru: 9.30am Tberik tat-Tfal.
Il-Hadd, 23 ta’ Dicembru: 9.30am Tberik tal-Bambini.
Wara l-quddiesa tad-9.30am ic-Centru Parrokkjali jorganizza l-Purcissjoni tal-Bambin. Dettalji fin-Notice Boards.

Il-Mulej jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm Kappillan

Mob: 7953 7719.