Festa tal-Familja Mqaddsa 2018

Kwaranturi – Gesu’ Espost fuq l-Artal ghal Qima.

Is-Sibt 29 ta’ Dicembru : Bidu tal-Kwaranturi

 6.00pm Ruzarju u Celebrazzjoni Ewkaristika. 6.30pm Quddiesa bl-Ghasar.

 Il-Hadd 30 ta’ Dicembru : Kwaranturi

 Fil-ghodu quddies bhas-soltu. 5.30pm Espozizzjoni ta’ Gesu’ Ewkaristija.

6.00pm Ruzarju u Celebrazzjoni Ewkaristika. 6.30pm Quddiesa bl-Ghasar.

It-Tnejn 31 ta’ Dicembru : Kwaranturi u l-Ahhar tas-Sena

 6.30am, 7.30am u 9.00am Quddies.

 9.30am Tifhir ta’ Sbieh il-Jum u Espozizzjoni ta’ Gesu’ Ewkaristija.

 11.30am Talb ta’ Nofs il-Jum u Ripozizzjoni.

 4.30pm Ruzarju. 5.00pm Quddiesa.

 6.00pm L-Ghasar tas-Solennita’ ta’ Marija Omm Alla.

 6.30pm Quddiesa bil-Kant tat-Te Deum u Celebrazzjoni Ewkaristika.

  1. Il-Gabra tmur ghad-Dar tal-Providenza : Ghax l-1 ta’ Jannar hija l-Festa ta’ Generozita’ b’risq id-Dar tal-Providenza.

 It-Tlieta 1 ta’ Jannar : Marija Omm Alla u Jum il-Paci

 Quddies bhal Hadd.

 Kors ta’ Kana : Jibda l-Hamis 10 ta’ Jannar 2019 fis-7.30pm. Min hu nteressat jigi l-ufficcju parrokkjali biex jimla’ l-formola. Imexxu Francis u Anne Cuschieri.

Il-Moviment ta’ Kana :

a) Jistieden lill-Koppji li zzewwgu matul is-sena 2018 ghall-Quddiesa mal-Arcisqof Mons Charles J. Scicluna nhar is-Sibt 5 ta’ Jannar fil-5.00pm fil-Konkatidral ta’ San Gwann, il-Belt Valletta.

b) Jistieden lill-Gharajjes ghal Laqgha specjali mal-Arcisqof nhar is-Sibt 19 ta’ Jannar fil-5.30pm fil-Konkatidral ta’ San Gwann, il Belt Valletta.

(Attenzjoni: Mhux permess zraben bit-takkuna!)

 

Il-Mulej jaghtikom is-Sliem

 Fr Paul Attard ofm

 Kappillan

Mob: 7953 7719.