1. Il-Hadd 2 ta’ Dicembru : Fr Mark Ciantar ofm qieghed fostna biex jistedinna ghal Kors dwar ‘Developing Environmental Responsibility’.
Nirringrazzjawk.

2. It-Tlieta 4 ta’ Dicembru : 6.30pm Ta]dita minn Patri Norbert Ellul Vincenti ofm bis-suggett: “L-Angli fil-hajja taghna”, fis-Sala tal-OFS. Kullhadd mistieden.

3. L-Erbgha 5 ta’ Dicembru :
a. Wara l-quddiesa tad-9.00am se jzuruna fil-knisja tfal mill-Iskola St Benild u jkantaw Carols tal-Milied u jqassmu xi rigali lil min ikun prezenti.
b. 9.30am Il-Kummissjoni Parrokkjali Anzjani stiednu lil Mr Joe Fenech tal-Muzew fic-Centru Sant Antnin. Kullhadd hu mistieden.
c. Iz-zghazagh u l-Pre-Teens, flimkien mall-Kummissjoni ghad-Drittijiet tal-Persuni b’Dizabilita’ ser itellghu Tahdita fl-Iskola ta’ St Francis, Sliema fil-5.00pm.

4. Il-Gimgha 7 ta’ Dicembru : L-1 Gimgha tax-Xahar.
a. Filghodu l-Patrijiet johorgu fid-Djar tal-Morda u l-Anzjani ghall-Qrar u t-Tqarbin.
b. 6.30pm Adorazzjoni Komunitarja. Mhegga jattendu l-Koperaturi Pastorali.
c. 7.15pm Laqgha tal-KPP fejn l-Ufficcju Parrokkjali.

5. Is-Sibt 8 ta’ Dicembru : Festa tal-Immakulata Kuncizzjoni. Ghalhekk il-Hamis, il-Gimgha u s-Sibt niccelebraw 3 t’ijiem Marjani. 5.30p Ruzarju. 6.00pm
Quddiesa bis-Salmi ta’ fil-ghxija u bl-Omelija minn P. Sandro Overend ofm.

6. Il-Hadd 9 ta’ Dicembru : Il-Kor Parrokkjali ser jorganizza harga ghall-Natalis Notabilis, Christmas Market fl-ambjent ta’ madwar il-Knisja u l-Kunvent
Frangiskan fir-Rabat. Tluq mis-Savoy Bus stop fl-4.00pm. Nitilqu lura fit-8.00pm. Biljetti 2 Ewro minghand Ms Marianne Bonaci jew minghand
Simiana.

7. Wirja tal-Presepji : Mis-16 sat-32 ta’ Dicembru. Registrazzjoni fuq iz-zuntier dan il-weekend u l-weekend li gej. Il-Presepji jingiebu sal-15 tax-xahar.

8. Il-Kummissjoni Festi tavza :
 Li fil-Kazin qed isir il-Christmas Bonanza Sale. Hemm ghal-bejgh id-Diary 2019 kif ukoll tistghu tordnaw Ponsietta li tistghu tirregalawha l-Knisja.
 Din il-Gimgha, il-helpers jibdew iqassmu l-Kalendarju fid-djar. Min ma jkunx id-dar tistghu titfghu l-envelop fil-qfief tal-gabra jew taghtuhom lil xi patri.

 Nhar il-Hamis 13 ta’ Dicembru : Festa Publika. Ser isir Coffee Morning l-Kazin fl-10.00am. Prezz 12-il Ewro li jinkludi l-Ikel u l-Bingo.
 Is-Sibt 15 ta’ Dicembru : Christmas Dinner tal-Kazin id-DB Seabank Hotel, l-Ghadira. Kellmu lil membri tal-Kumitat. Jipprovdu Trasport minn tas-Sliema.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm Kappillan

Mob: 7953 7719.