Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi. Il-Ligi l-gdida tad-Data Protection titlob :

a. Li ghal kull Certifikat, Formola jew Passaport, ecc, iridu jidhru l-Individwi personalment u jiffirmaw quddiem ix-Xhud.

Igiffieri hadd ma’ jista’ jigi f’isem haddiehor.

b. Trid ukoll dejjem tigi prezentata l-I.D.Card tal-persuna. Il-Kappillan ma jistax jiffirma Passaporti ta’ tfal taht it-18-il sena jekk ma jkunx hemm iz-zewg genituri quddiemu.

F’kaz li genitur wiehed ghandu l-kustodja, irid igib il-prova ta’ dan (ez. Certifikat tat-twelid ricenti jew id-decizjoni tal-qorti).

Dawn huma Istruzzjonijiet mahruga mill-Kurja Arciveskovili.

Fr Paul Attard ofm
Kappillan