Gesu’ biss jaqta’ l-guh u l-ghatx taghna!

1. Inzommu fit-Talb taghna lil Mons. Joseph Galea-Curmi: Li llum s-Sibt, 4 t’Awwissu gie kkonsagrat Isqof Awziljarju gdid ta’ Malta.

2. Infakkar li l-Ufficcju Parrokkjali ghandu l-hinijiet tieghu : Meta l-Kappillan ma jkunx l-Ufficcju ghal xi raguni bhal l-Ewwel Erbgha tax-Xahar ghax il-Kappillani jkollhom il-Laqgha mall-Arcisqof, ir-Responsabilta’ taqa’ fuq il-Vicijiet tal-Parrocca.

3. Il-Ligi l-gdida tad-Data Protection titlob :
a. Li ghal kull Certifikat, Formoli jew Passaporti, ecc, iridu jidhru l-Individwizpersonalment u jiffirmaw huma f’dan il-kaz fl-Ufficcju Parrokkjali. Jigiffieri hadd ma’ jista’ jigi f’isem haddiehor.
b. Trid ukoll dejjem tigi prezentata l-I.D.Card tal-persuna.
c. Il-Kappillan ma jistax jiffirma Passaporti ta’ tfal taht it-18-il sena jekk ma jkunx hemm iz-zewg genituri quddiemu. F’kaz li genitur wiehed ghandu l-kustodja, irid igib il-prova ta’ dan (ez. Certifikat tat-twelid ricenti jew id-decizjoni tal-qorti).
d. Dawn huma Istruzzjonijiet mahruga mill-Kurja Arciveskovili.

4. Is-Sibt, 11 ta’ Awwissu : Festa ta’ Santa Klara fil-Monasteru ta’ San Giljan.
Tluq mis-Savoy Bus Stop fil-5.30pm. Ikun hemm Quddiesa u Festin fil-gnien taghhom. Prezz €3. Biljetti minghand Simiana u Simler Confectionery u mis-Sagristija.

Il-Mulej jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan
Mob: 7953 7719