NISTEDINKOM GHALL-PUSSESS TA’ KAPPILLAN.
Knisja Sacro Cuor, Tas-Sliema.
Nhar il-Hadd, 3 ta’ Settembru, 2017.
Fid-9.30am.
Maghkom inrodd hajr ‘l Alla ghal din is-sejha.

fr paul attard ofm