It-Tezor ta’ Hajjitna!

1. It-Tnejn wara l-Quddiesa tas-6.30pm: Jiltaqa’ l-Kor ghar-Rehearsal.

2. L-Erbg]a, 2 ta’ Awwissu hi l-Festa tal-Porziuncola: 6.30pm Quddiesa Koncelebrata u wara tinghad Vizta ghar-rebh tal-Indulgenza marbuta ma’ qrara tajba.

3. Il-Gimg]a, 4 ta’ Awwissu, Popeye’s Village: Ghat-Tfal u l-Genituri. Quddiesa fid-9.00am.
Il-harga sal-5.00pm. Bookings u hlas sat-3 ta’ Awwissu.

Il-Hamis : Kitarra u hjata.
Is-Sibt : Kitarra fic-Centru. Dettalji fin-Notice Board.

4. Il-Hamis : Adorazzjoni qabel il-Quddiesa tas-6.30pm marbuta mad-Devozzjoni tal-Hniena Divina u l-Lectio Divina fis-7.00pm.

5. L-Ufficcju Parrokkjali tlesta mit-tibjid: Fr Paul jirringrazzja lil Grupp Sta Marta tat-tindif. L-Ufficcju jiftah it-Tnejn filghaxija u l-Erbg]a filg]odu. Il-Voluntiera huma mitluba biex ikomplu jaghmlu Appuntament ma’ Fr Paul.

6. Id-Data tal-Pussess tal-Kappillan: Il-Hadd, 3 ta’ Settembru fid-9.30am.

7. L-Emigranti Maltin li jinsabu ghall-btala fil-gzejjer Maltin: Huma mistiedna ghal laqgha li l-Kummissjoni Emigranti qed torganizza ghalihom mal-President Marie-Louise Coleiro Preca fil-Palazz ta’ San Anton, nhar it-Tlieta, 1 ta’ Awwissu fl-10.00am.

Trasport jigi provdut minn quddiem il-Lukanda Phoenicia fid-9.00am. Ikkuntatjaw Dar l-Emigrant. Tel: 21222644, 21232545, 21240255.

Il-Mulej Jag]tikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Amministratur Parrokkjali
7953 7719.