L-Ordni Frangiskan Sekular (Sliema) se jorganizza Siegha ta’ Talb u Riflessjoni ghal matul ir-Randan fis-Sede ta’ l-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, nhar it-Tlieta, 21 ta’ Marzu, 2017, wara l-ahhar Quddiesa ta’ filghaxija.

Ghal din l-attivita huwa mistieden kulhadd. Ejja itlob u rrifletti maghna.

Joe Gatt,
Vici Ministru OFS