Posts from January 2019

2 Items

L-ADORAZZJONI TAL-MAGI – Festa tal-Epifanija 2019. IL-HADD 6 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

1. Il-Gimgha l-ohra saret il-Gabra ghad-Dar tal-Providenza : Il-Gabra fil-Knisja taghna kienet 700 Ewro. 2. Kelma ta’ Ringrazzjament : Lil kull min ha sehem fil-Festi tal-Avvent u l-Milied inkluz it-thejjija u l-armar. 3. Illum is-Sibt fil-Parrocca tal-Madonna tal-Karmnu, il-Balluta : Fr Renald Lofreda O.Carm jigi mahtur Kappillan fil-Quddiesa tas-6.30pm. Nifirhulu u Nitolbu ghalih. 4. It-Tnejn […]

IT-TLIETA, 8 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett “Iz-zmien ghaddej, ma jistenna l-hadd”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.