1. Gbir ta’ Kutri ghall-Immigranti u Refugjati : Il-Kappillan hadhom il-Laboratorju tal-Paci, Hal Far. Patri Dijonisju Mintoff ofm irringrazzjana tal-generozita’ f’isimhom.

2. It-Tlieta 22 ta’ Jannar :

6.30pm Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett “Il-Kewba fil-hajja tan-Nisrani”, fis-Sala tal-OFS. Kulhadd hu mistieden.

3. L-Erbgha 23 ta’ Jannar :

5.30pm Il-Grupp Zghazagh Sacro Cuor (Pre-Teens) flimkien mal-Life Network Malta, ser jorganizzaw tahdita dwar il-Valur tal-Hajja mill-Koncepiment. Mistiedna l-Adoloxxenti u Zghazagh minn 11-il sena ‘l fuq. Jiltaqghu fic-Centru Parrokkjali.

4. L-Erbgha 23, il-Hamis 24 u l-Gimgha 25 ta’ Jannar: Ahna l-Frangiskani nkunu migburin Porziuncola ghal Kapitlu tal-Hsajjar.

5. Is-Sibt 2 ta’ Frar: L-Abbatini u l-Genituri se jzuru lil Immigranti tal-Laboratorju tal-Paci. Min jixtieq jaghtihom xi ikel, affarijiet tal-hasil jew hwejjeg, tistghu taghtuhom lil Abbatini nhar is-Sibt 26 u l-Hadd 27 ta’ Jannar fuq iz-zuntier tal-knisja taghna.

6. Ir-Restawr tal-Orgni miexi sew: Issa nheggu li nsahhu l-Kor Parrokkjali u li jkollna Organisti Professjonali. Il-Kor jiltaqa’ kull nhar t’Erbgha ghall-quddiesa tan-Novena tas-Sultana Taghna. Wara jsiru l-Provi tal-Kant. Nhar ta’ Hadd janimaw il-Quddiesa tat-8.00am. Il-Parrocca lesta li thallas il-lezzjonijiet mehtiega ghall-Organista. Min ikun interessat li jaghti sehemu f’dan is-servizz importanti, jitkellem mall-Gwardjan.

7. Il-Kummissjoni Festi tavza:

Fuq iz-Zuntier qed issir Lotterija b’risq il-Festa. Qed jinbieghu wkol Kwadri godda tal-Kanvas bix-Xbieha tal-Madonna tas-Sacro Cuor Inkurunata.

Qedin jingabru affarijiet ghal Bazaar li ser isir fil-bidu ta’ Frar. Cemplu n-numru li hemm fin-notice board.

Nhar il-Gimgha 25 ta’ Jannar se ssir Ravjulata fic-Centru, b’risq il-Festa. Waqt l-Ikla jintwera d-Dvd tal-Inkurunazzjoni. Prezz €12 u bookings Brian Vigar.

Nhar is-Sibt 26 ta’ Jannar Free Car Wash bejn id-9.00am u l-4.00pm quddiem ic-Centru Sant Antnin. Donazzjonijiet jigu accettati.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan – 7953 7719