1. Il-Gimgha l-ohra saret il-Gabra ghad-Dar tal-Providenza : Il-Gabra fil-Knisja taghna kienet 700 Ewro.

2. Kelma ta’ Ringrazzjament : Lil kull min ha sehem fil-Festi tal-Avvent u l-Milied inkluz it-thejjija u l-armar.

3. Illum is-Sibt fil-Parrocca tal-Madonna tal-Karmnu, il-Balluta : Fr Renald Lofreda O.Carm jigi mahtur Kappillan fil-Quddiesa tas-6.30pm. Nifirhulu u Nitolbu ghalih.

4. It-Tnejn 7 ta’ Jannar : Nergghu nibdew bil-Katekizmu tat-Tfal.

5. It-Tlieta 8 ta’ Jannar : L-OFS jiltaqa’ fis-6.30pm fis-Sala hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Jitkellem Peter Darmanin dwar: “Iz-zmien ghaddej, ma jistenna l-hadd”. Kulhadd hu mistieden.

Fis-7.00pm Jiltaqa’ l-Grupp LGBTI fl-Ufficcjut al-Kappillan.

6. L-Erbgha 9 ta’ Jannar : Inzommu fit-talb taghna lil Fr Noel Vella li ser jigi operat.

7. Il-Hamis 10 ta’ Jannar : Jibda l-Kors ta’ Kana fis-7.30pm. Niltaqghu c-Centru Sant Antnin. Imexxu Francis u Anne Cuschieri.

Nhar ta’ Hamis : Infakkrukom li fil-5.00pm ikollna l-Adorazzjoni. U fis-6.30pm ikollna l-Lectio Divina.

8. Fil-Konkatidral ta’ San Gwann, il-Belt Valletta l-Arcisqof se jiltaqa’ :

A. Mall-Koppji li I zzewwgu matul is-sena 2018. Jiccelebra maghhom Quddiesa nhar is-Sibt 5 ta’ Jannar fil-5.00pm.

B. Mall-Gharajjes nhar is-Sibt 19 ta’ Jannar fil-5.30pm.

(Attenzjoni: Mhux permess zraben bit-takkuna!)

 9. Nahsbu fir-Refugjati ta’ Hal Far : Min ghandu Kutri tajbin jista’ jghaddihom lil Kappillan.

10. Il-Kummissjoni Festi tavza : Li qed jingabru affarijiet ghal Bazaar li ser isir fil-bidu ta’ Frar. Baqa’ xi dvd’s tal-Festi Centinarji u tal-Inkurunazzjoni bil-prezz ta’ €25.

Kellmu lil Brian Vigar. In-numru ssibuh fin-notice board.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan

 Mob: 7953 7719